Thêm một tài liệu tiếng Anh ôn luyện chuyên đề gọi hiểu trong giờ Anh. Thích giờ Anh chia sẻ “50 bài xích tập phát âm hiểu giờ đồng hồ Anh gồm đáp án cùng giải thích cụ thể ôn thi trung học phổ thông Quốc Gia” bạn dạng PDF. Tài liệu bao hàm 50 bài bác tập đọc hiểu giờ Anh có đáp án và lý giải chi tiết, cân xứng cho chúng ta học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12 ôn thi môn giờ đồng hồ Anh sẵn sàng cho kì thi THPT non sông (Đại Học)

Tài liệu cùng siêng đề

Trích tự tài liệu

Read the following passage và mark the letter A, B, C or D on your answer shect khổng lồ indicate the correct answer to each of the questions from 1 lớn 10.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án

Plants và animals will find it difficult to escape from or adjust lớn the effect of global warming, Scientists have already observerd shifts in the lifecycles of many plants & animals, such as flowers blooming earlier và birds hatching earlier in the spring. Many species have begun shifting where they live or their annual migration patterns due khổng lồ warmer temperatures.

With further warming, animals will tend lớn migrate toward the poles và up mountainsides toward higher elevations. Plants will also attempt to lớn shift their ranges, seeking new areas as old habitats grow too warm. In many places, however, human development will prevent these shifts. Species that find cities or farmland blocking their way north or south may become extinct. Species living in quality ecosystems, such as those found in polar and mountantop regions, are especially at risk because migration to lớn new habitats is not possible. For example, polar bears & marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther to lớn go.

Projecting species extinction due khổng lồ global warming is extremely difficult. Some scientists have estimated that trăng tròn to 50 percent of species could be committed khổng lồ extiction with 2 to 3 Celsius degrees of further warming. The rate of warming, not just the magnitude, is extremely important for plants and animals. Some species and even entire ecosystems, such as certain types of forest, many not be able khổng lồ adjust quickly enough and may disappear.

Ocean ecosystems, especially fragile ones lượt thích coral reefs, will also be affected by global warming. Warmer ocean temperatures can cause coral khổng lồ “bleach”, a state which if prolonged will lead to lớn the death of the coral. Scientists estimate that even 1 Celsius degree of additional warming could lead khổng lồ widespread bleaching and death of coral reefs around the world. Also increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean and increases the acidity of ocean waters. This acidification furter stresses ocean ecosystems.

(Đề thi giờ Anh kì thi THPT non sông 2015)

Question 1: Scionlists have observed that warmer temperatures in the spring cause flowers to

.

die instantly B. Bloom earlier C, become lighter D. Thua kém color

Question 2: According to paragraph 2, when their habitats grow warmer, animali tend lớn move .

south – eastwards & down mountainsides toward lowernorth – westwards và up mountainsides toward highertoward the North Pole và down mountainsides toward lowertoward the poles và up mountainsides toward higher

Question 3: The pronoun “those” in paragraph 2 refers khổng lồ .

species B. Ecosystems C. Habitats D. Areas

Question 4: The phrase “dwindling sea ice” in paragraph 2 refers khổng lồ .

the frozen water in the Artie. B.the violent Arctic Ocean.the melting ice in the Arctic. D.the cold ice in the Arctic.

Question 5: It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celcius degrees, .

half of the earth’s surface would bethe sea level would rise by 20water supply would decrease by 5020 lớn 50 percent of species could become

Question 6: According to lớn the passage, if some species are not able lớn adjust quickly khổng lồ warmer temperatures, .

they may be endangered B.they can begin lớn developthey will certainly need water. D.they move khổng lồ tropical forests.

Question 7: The word “fragile” in paragraph 4 most probably means .

very large B.easily damagedrather strong D. Pretty hard

Question 8: The bleaching of coral reefs as mentioned in paragraph 4 indicates .

the water absorption of coral reefs. B.the quick growth of marine mammals.the blooming phase of sea weeds. D.the slow death of coral reefs.

Question 9: The màn chơi of acidity in the ocean is increased by .

the rising amount of carbon dioxide entering thethe decrease of acidity of the polethe extinction of species in coastalthe thua kém of acidity in the atmosphere around the

Question 10: What does the passage mainly discuss?

Influence of climate changes on humanEffects of global warming on animals andGlobal warming & possible solutionsGlobal warming & species

ĐÁP ÁN

PASSAGE 01

Question 1: Scientists have observed that warmer temperatures in the spring cause flower lớn .

Thông tin ở cả hai câu đầu tiên:

Plants and animals will find it difficult to lớn escape from or adjust to lớn the effect of global warming, Scientists have already observerd shifts in the lifecycles of many plants và animals, such as flowers blooming earlier và birds hatching earlier in the spring.

Các nhà công nghệ thấy rằng nhiệt độ ấm hơn vào mùa xuân để cho các chủng loại hoa:

=> B. Bloom earlier (nở mau chóng hơn)

Question 2:

According to paragraph 2, when their habitats grow warmer, animals tend to move

.

Thông tin sống câu đầu đoạn 2:

With further warming, animals will tend khổng lồ migrate toward the poles và up mountainsides toward higher elevations.

Khi môi trường sống của chúng trở nên ấm hơn, động vật hoang dã có xu hướng dịch chuyển tới:

=> D. Toward the poles và up mountainsides toward higher elevations, (về phía những cực cùng lên những triền núi tới gần như nơi cao hơn.)

Question 3:

Thông tin ở loại 5-6 của đoạn 2:

Species living in unique ecosystems, such as those found in polar and mountaintop regions, are especially at risk because migration to lớn new habitats is not possible.

=> A. Species

Question 4:

For example, polar bears và marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther to go.

“dwindling sea ice” có thể đoán trong trường hợp này là sự việc giảm dìm bẵng trên biển khơi Bắc Cưc do ảnh hưởng của sự nóng dần lên toàn cẩu.

=> C. The melting ice in the Arctic.

Question 5:

It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celcius degrees.

Thông tin ở loại 2-3 đoạn 3:

Some scientists have estimated that trăng tròn to 50 percent of species could be committed to extiction with 2 to lớn 3 Celsius degrees of further warming.

Nếu ánh nắng mặt trời toàn cầu tăng thêm 2 hoặc 3 độ C:

=> D. đôi mươi to 50 percent of species could become extinct. (20 đến 50% các loài rất có thể tuyệt chủng)

Question 6:

According to the passage, if some species are not able khổng lồ adjust quickly khổng lồ warmer temparatures.

Thông tin nghỉ ngơi câu cuối đoạn 3:

Some species and even entire ecosystems, such as certain types of forest, many not be able to adjust quickiy enough & may disappear.

Nếu một vài chủng loại khổng thể ham mê nghi cấp tốc với ánh sáng nóng lên.

=> A. They may be endangered (chứng tất cả thế gặp mặt nguy hiểm)

Question 7:

“fragile”: easily broken or damaged (theo từ điển Oxford learners’dictionaries)

very large: cực kỳ lớn, rộng lớn lớneasily broken: mỏng tanh manh, yếu đuối ớt, dễ bị phá hủyrather strong: khỏepretty hard: khá khó

=> B

Questions 8:

The bleaching of coral reefs as mentioned in paragraph 4 indicates.

Thông tin sống câu 2 đoạn 4:

Warmer ocean temperatures can cause coral lớn “bleach”, a state which if prolonged will lead to lớn the death of the coral.

=> D. The slow death of coral reefs, (cái chết từ từ của rất nhiều rặng san hô)

Question 9:

The màn chơi of acidity in the ocean is increased by

Thông tin ở chiếc 5-6 đoạn 4:

Also, increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean and increases the acidity of ocean waters

=> A. The rising amount of carbon dioxide entering the ocean. (Sự tăng lượng khí C02 trong ko khí tác động đến đại dương và tăng nồng độ axit trong nước.)

Question 10:

Ảnh hưởng trọn của vươn lên là đối khí hậu so với phong biện pháp sống của bé người.Những ảnh hưởng tác động của sự nóng dần lên toàn cầu đối với động thực vậtSự rét lên toàn cầu và mọi giải pháp.Sự nóng lên toàn cầu và sự di cư của những loài.

Plants and animals will find it difficult to lớn escape from or adjust lớn the effect of global warming.

With further warming, animals will tend to migrate toward the poles & up mountainsides toward higher elevations.

Projecting species extinction due khổng lồ global warming is extremely difficult.

Ocean ecosystems, especially fragile ones like coral reefs, will also be affected by global warming.

Xem thêm: Close Friends Need To ______

Bài viết đa số đề cập mang đến các tác động của sự nóng lên toàn cầu so với động vật với thực vật.

=> B đúng

Vocabulary

to escape from smt (v): thoát khỏi đâulifecycle (n): vòng đờito bloorn (v): nở hoato hatch (v): sinh, đẻelevation (n): độ dài so với mực nước biểnhabitat (n): môi trường thiên nhiên sốngecosystem (n): hệ sinh tháidwindle (v): thoái hóa, suy đi/ nhỏ tuổi lại, thu lại, teo đimagnitude (n): lượng, khoảng lớn, độ lớnfragile (adj): mỏng manh, dễ dẫn đến tổn thương, dễ dẫn đến phá hủycoral reefs (n): rặng san hôto bleach (v): làm chuội đi, biến mất điacidity (n): tính a xítacidification (n): sự a xít hóa