Bài tập về trọng âm với phát âm trong giờ đồng hồ Anh nắm tắt tổng thể kiến thức lý thuyết, quy tắc lưu lại trọng trung ương và những dạng bài xích tập có đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm có đáp án


Bài tập về trọng âm cùng phát âm tất cả đáp án


Quy tắc lưu lại trọng âm


I. Trọng âm lâm vào cảnh gốc từ:

Trong giờ Anh, khá nhiều từ được tạo thành thành bằng cách ghép một gốc từ với hậu tố hoặc chi phí tố. Trong số những trường hợp đó, trọng âm thường rơi vào tình thế gốc từ. Điều đó đồng nghĩa với câu hỏi khi ta thêm hậu tố hoặc tiền tố vào trong 1 từ, trọng âm của từ bỏ đó sẽ không còn thay đổi.

Ví dụ: ‘comfortable - un’comfortable em"ploy - em"ployment ‘popular - un’popular nước ngoài lệ: ‘undergrowth - ‘underground

II. Đánh trọng âm vào âm huyết đầu đối với những từ gồm 2, 3, 4 âm tiết.

1. Từ tất cả 2 âm ngày tiết :

Đa số các từ gồm 2 âm tiết thì trọng âm nghỉ ngơi âm tiết đầu, nhất là khi âm máu cuối bao gồm tận cùng bằng: er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on.

Ex: "father/ "enter/ "mountain/ "children/ "instant/ "absent/ "accent/ "valley/ "lion/ "plateau …

* ngoại lệ :

- "ciment/ "canal/ "decoy/ "desire/ "idea/ "ideal/ "July/ "machine/ "police/ "technique …

* Note :

Những động từ tận cùng bằng ent thì thường lại sở hữu trọng âm ngơi nghỉ âm tiết đồ vật 2.


- ac"cent/ con"sent/ fre"quent/ pre"sent …

* nước ngoài lệ :

- rất nhiều từ gồm 2 âm huyết tận cùng bởi ent sau trên đây được nhận giọng nghỉ ngơi âm tiết thiết bị 2, dù đó là danh từ, đọng từ tốt tính từ.

- e"vent (n)/ la"ment (n/ v)/ des"cent (n/ v)/ des"cend (n)/ con"sent (n/ v)/ con"tent (v) …

Những đụng từ sau đây tận cùng bằng er mà lại lại được nhấn mạnh vấn đề ở âm huyết sau.

-con"fer/ pre"fer/ re"fer …

2. Từ có 3 âm máu :

Hầu không còn danh từ tất cả 3 âm huyết thì trọng âm sinh hoạt âm ngày tiết đầu, nhất là khi hai âm máu sau có tận cùng là: ary, ature, erty, ory.

Ex: "animal/ "victory/ "property/ "catapult/ "chemistry/ "mineral/ "architect …

*Ngoại lệ : ci"cada/ ho"rizon/ pa"goda/ Sep"tember/ Oc"tober/ No"vember/ De"cember/ ac"complish/ e"xamine/ i"magine …

3. Từ bao gồm 4 âm huyết :

Ex: "atmosphere/ "generator/ "sanctuary/ "sanguiary/ "temporary …

* ngoại lệ :

cur"riculum/ memo"randum/ ulti"matum/ an"thusiast/ e"phemeral …

III. Trọng âm trước số đông vần sau đây.

- ance, ence, ant, ent, ience, ient, ian, iar, ior, ic, ical, cial, tial, ial, ially, eous, ious, ous, ity, ory, ury, ular, ive, itive, cion, sion, tion, cious, tious, xious, is …

Ex: at"tendance/ at"tendant/ inde"pendence/ inde"pendent/ "consience/ ef"ficent/ lib"rarian/ po"litican/ fa"miliar/ in"terior/ po"etic/ po"etical/ "special/ "spatial/ me"morial/ in"dustrial/ arti"ficially/ e"ssentially/ simul"taneous/ spon"taneous/ com"pendious/ vic"torious/ "famous/ tre"mendous/"unity/ fami"liarity/ "memory/ "factory/ "injury/ "mercury/ "regular/ par"ticular/ sug"gestive/ ins"tintive/ com"petitive/ "sensitive/ sus"picion/ dis"cussion/ "nation/ in"vasion/ p"recious/ in"fectious/ "anxious/ diag"nosis …


* ngoại lệ :

"Catholic/ "politics/ "politic/ "lunatic/ a"rithmetic …

1. Danh trường đoản cú chỉ các môn học tiến công trọng âm giải pháp âm ngày tiết cuối một âm tiết.

Ex: e"conomics (kinh tế học)/ ge"ography (địa lý)/ ge"ology (địa hóa học học)/ bi"ology …

2. Danh từ tận cùng bằng ate, ite, ude, ute trọng âm biện pháp âm ngày tiết cuối một âm tiết.

Ex: "consulate (lãnh sự quán)/ "appetite (cảm giác ngon miệng)/ "solitude (cảnh cô dơn)/ "institute (viện, cơ sở) …

3. Tính trường đoản cú tận cùng bằng ary, ative, ate, ite trọng âm cách âm huyết cuối một âm tiết.

Ex: i"maginary ( tưởng tượng )/ i"mitative (hay bắt chước)/ "temparate (ôn hoà)/ "erudite (học rộng)/ "opposite (đối diện) …

4. Động từ bỏ tận cùng bằng ate, ude, ute, fy, ply, ize, ise trọng âm cáh vần cuối nhì vần, nhưng nếu chỉ bao gồm hai âm tiết thì trọng âm ngơi nghỉ âm ngày tiết cuối.

Ex: "consolidate/ "decorate/ cre"ate/ con"clude/ "persecute/ "simplify/ "multiply/ ap"ply/ "criticise/ "compromise.

* nước ngoài lệ :

-a"ttribute/ con"tribute/ dis"tribute/ in"filtrate/ de"hydrate/ "migrate

5. Động từ gồm hai âm huyết : một vài đánh trọng âm sinh sống âm huyết đầu, phần nhiều trọng âm ngơi nghỉ âm ngày tiết cuối.

Động từ tất cả hai âm tiết thì trọng âm nghỉ ngơi âm tiết đầu lúc âm huyết cuối tất cả đặc tính tiếp vĩ ngữ với tận cùng bởi er, ern, en, ie, ish, ow, y.

Ex: "enter/ "govern (cai trị)/ "open/ "deepen/ "kindle ( bắt lửa, kích động)/ "finish/ "study/ "follow/ "narrow …

* nước ngoài lệ: al"low

Đa số đụng từ gồm hai âm ngày tiết thì trọng âm ngơi nghỉ âm ngày tiết sau, bởi âm tiết trước tất cả đặc tính tiếp đầu ngữ.

Những tiếp đầu ngữ thường thì : ab, ad, ac, af, al, an, ap, ar, as, at, bi, com, co, col, de, dis, ex, ef, in. En, im, mis, ob, oc, of, op, per, pro, sub, suc, suf, sug, sup, sus, sur, trans, un, out …


Ex: ab"stain/ add"ress/ ac"cept/ af"fect/ al"lay/ an"nul/ ap"ply/ ar"rive/ as"suage/ at"tach/ bi"sect/ com"bine/ co-"work/ co"llect/ con"clude/ de"pend/ dis"close/ ex"clude/ ef"face/ into/ en"large/ im"mix/ mis"take/ ob"serve/ oc"cur/ of"fend/ op"pose/ per"form/ pro"pose/ sub"mit/ suc"ceed/ suf"fuse/ sug"gest/ sup"plant/ sus"tain/ sur"prise/ trans"fer/ un"lock/ out"do …

6. Phần lớn tiếp vĩ ngữ không có trọng âm

-Những tiếp đầu ngữ tại vị trí 7 cũng thưòng ghép cùng với danh từ và tính từ. Quanh đó ra, những tiếp vĩ ngữ sau đây không làm cho đổi trọng âm. Từ cội nhấn âm máu nào, từ gửi hoá vẫn tiến công trọng âm nghỉ ngơi âm ngày tiết đó.

7. Trọng âm lâm vào cảnh trước phần lớn từ tận cùng bằng:

‘tion’: pre’vention, ‘nation, ‘sion’: in’vasion, dis’cussion, ‘ic’: po’etic, eco’nomic

‘ical’: ‘logical, eco’nomical, ‘ance’: im’portance, ‘distance,‘ious’: in’dustrious, vic’torious

Đồng thời, rất nhiều từ tận cùng bằng ‘ive’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory’,… thì trọng âm cũng rơi vào cảnh trước nó.

Trường thích hợp ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic

8. Trọng âm lâm vào cảnh âm tiết thứ hai tính trường đoản cú nó ngược lên với phần đa từ tận cùng bằng:

‘ate’: ‘decorate, con’solidate. ‘ary’: ‘dictionary, i’maginary

9.Những danh từ và tính từ tất cả hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết vật dụng nhất:

Ví dụ: Nound: ‘record , ‘flower, ‘valley, ‘children

Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy

Trường hợp ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ‘ma’chine, i’dea, po’lice

10.Những rượu cồn từ tất cả hai âm tiết, trung tâm thường rơi vào âm tiết lắp thêm hai:

Ví dụ: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit …

Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter

11. Phần đông từ được sinh sản thành vày hai gốc từ, trọng âm thường lâm vào tình thế gốc đầu:

Ví dụ: ‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick...

12. Tính từ bỏ ghép thường có trọng âm chính bấm vào từ đồ vật 1, mà lại nếu tính tự ghép cơ mà từ trước tiên là tính từ xuất xắc trạng trường đoản cú (Adjective or adverb) hoặc xong xuôi bằng đuôi - ED thì trọng âm chính lại dìm ở từ thứ 2 . Tương tự động hóa từ ghép với trạng trường đoản cú ghép tất cả trọng âm chính bấm vào từ thứ hai :


Example :

‘home - sick ‘air- sick ‘praiseworthy ‘water- proof ‘trustworthy ‘lighting- fast ,

Nhưng :

bad- ‘temper short- ‘sighted well-‘ informed ups’tairs

well – ‘done short- ‘handed north- ‘east down- ‘stream

well – ‘dressed ill – ‘treated down’stairs north – ‘west ...

13. Các từ chấm dứt bằng các đuôi : how, what, where, .... Thì trọng âm chính bấm vào vần 1 :

‘anywhere ‘somehow ‘somewhere ....

14. Các từ 2 âm tiết bước đầu bằng A thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ hai :

A’bed a’bout a’bove a’back a’gain a’lone a’chieve a’like

A’live a’go a’sleep a’broad a’side a’buse a’fraid

15. Những từ tận thuộc bằng các đuôi , - ety, - ity, - ion ,- sion, - cial,- ically, - ious, -eous, - ian, - ior, - iar, iasm - ience, - iency, - ient, - ier, - ic, - ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, - logy, - sophy,- graphy - ular, - ulum , thì trọng âm bấm vào âm tiết ngay trước nó :

de’cision dic’tation libra’rian ex’perience ‘premier so’ciety arti’ficial su’perior ef’ficiency re’public mathe’matics cou’rageous fa’miliar con’venient ko kể : ‘cathonic (thiên chúa giáo), ‘lunatic (âm lịch) , ‘arabic (ả rập) , ‘politics (chính trị học) a’rithmetic (số học)

16. Các từ kết thúc bằng – ate, - cy*, -ty, -phy, -gy ví như 2 vần thì trọng âm nhấn vào từ thiết bị 1. Nếu 3 vần hoặc bên trên 3 vần thì trọng âm nhấn vào vần thiết bị 3 từ bỏ cuồi lên.

‘Senate Com’municate ‘regulate ‘playmate cong’ratulate ‘concentrate ‘activate ‘complicate, tech’nology, e`mergency, ‘certainty ‘biology phi’losophy

Ngoại trừ: ‘Accuracy

17. Những từ tận cùng bởi đuôi - ade, - ee, - ese, - eer, - ette, - oo, -oon , - ain (chỉ ðộng từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, - self thì trọng âm dấn ở chính các đuôi này :

Lemo’nade Chi’nese deg’ree pion’eer ciga’rette kanga’roo sa’loon colon’nade Japa’nese absen’tee engi’neer bam’boo ty’phoon ba’lloon Vietna’mese refu’gee guaran’tee muske’teer ta’boo after’noon ty’phoon, when’ever environ’mental

Ngoại trừ: ‘coffee (cà phờ), com’mitee (ủy ban)...

18. Những từ chỉ số luợng dìm trọng âm sinh hoạt từ cuối ngừng bằng đuôi - teen . Nguợc lại sẽ nhấn trọng âm làm việc từ trước tiên nếu kết thúc bằng đuôi - y :

Thir’teen four’teen............ // ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty .....

IV. Từ gồm 3 âm tiết:

1. Động từ: Trọng âm rơi vào tình thế âm tiết thứ 2 nếu âm tiết sản phẩm 3 có nguyên âm ngắn và ngừng bằng 1 phụ âm:

Eg: encounter /iŋ’kauntə/ determine /di’t3:min/

- Trọng âm sẽ rơi vào tình thế âm tiết trước tiên nếu âm tiết trang bị 3 là nguyên âm lâu năm hay nguyên âm đôi hay dứt bằng 2 phụ âm trở lên: exercise / "eksəsaiz/, compromise/ <"kɔmprəmaiz>

Ngoại lệ: entertain /entə’tein/ compre’hend ……..


2. Danh từ: nếu âm máu cuối (thứ 3) bao gồm nguyên âm ngắn tốt nguyên âm song “əu”

Eg: potato /pə`teitəu/ diaster / di`za:stə/

Eg: emperor / `empərə/ cinema / `sinəmə/ `contrary `factory………

Eg: `architect……………………………………….

Chú ý : tính từ bỏ 3 âm tiết tương tự như như danh từ

V. Các vần bao gồm trọng âm ráng định

Những vần cuối dưới đây luôn luôn luôn có trọng âm :

- ade, ee, eer, ese, oo, ette, self, esque, cur, dict, ect, fer, mit, pel, press, rupt, sist, tain, test, tract, vent, vert …

Bài tập về trọng âm cùng phát âm

Chọn từ tất cả âm tiết được gạch chân bao gồm phát âm khác với đông đảo từ còn lại

Exercise 1

1.A. RoughB. SumC. UtterD. Union
2.A. NoonB. ToolC. BloodD. Spoon
3.A. ChemistB. ChickenC. ChurchD. Century
4.A. ThoughtB. ToughC. TaughtD. Bought
5.A. PleasureB. HeatC. MeatD. Feed
6.A. ChalkB. ChampagneC. MachineD. Ship
7.A. KnitB. HideC. TideD. Fly
8.A. PutB. CouldC. PushD. Moon
9.A. HowB. TownC. PowerD. Slow
10.A. TalkedB. NakedC. AskedD. Liked

Exercise 2

1.A. HearB. ClearC. BearD. Ear
2.A. HeatB. GreatC. BeatD. Break
3.A. BloodB. PoolC. FoodD. Tool
4.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
5.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
6.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Fainted
7.A. CourseB. CourtC. PourD. Courage
8.A. WorkedB. StoppedC. ForcedD. Wanted
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. SunB. SureC. SuccessD. Sort

Exercise 3

1.A. MonthB. MuchC. ComeD. Home
2.A. WoodB. FoodC. LookD. Foot
3.A. PostB. ThoughC. HowD. Clothes
4.A. BeardB. BirdC. LearnD. Turn
5.A. FalseB. LaughC. GlassD. After
6.A. CampB. LampC. CupboardD. Apart
7.A. GeneticsB. GenerateC. KennelD. Gentle
8.A. CleanseB. PleaseC. TreatD. Retreat
9.A. MechanicB. MachineryC. ChemistD. Cholera
10.A. ThankB. BandC. ComplainD. Insert

Exercise 4

1.A. GrammarB. DamageC. MammalD. Drama
2.A. BothB. TenthC. MythD. With
3.A. GateB. GemC. GazeD. Gaudy
4.A. ThusB. ThumbC. SympathyD. Then
5.A. LaysB. SaysC. StaysD. Plays
6.A. ScholarshipB. ChaosC. CherishD. Chorus
7.A. SignB. MinorC. RivalD. Trivial
8.A. MessageB. PrivilegeC. CollegeD. Collage
9.A. BeardB. RehearseC. HearsayD.endearment
10.A. DynamicB. TypicalC. CynicismD. Hypocrite

Exercise 5

1.A. CandyB.sandyC. ManyD. Handy
2.A. EarningB. LearningC. SearchingD. Clearing
3.A. WaitedB. MendedC. NakedD. Faced
4.A. GivenB. RisenC. RiddenD. Whiten
5.A. CoughB. ToughC. RoughD. Enough
6.A. AccidentB. JazzC. StampsD. Watch
7.A. ThisB. ThickC. MathsD. Thin
8.A. GasB. GainC. GermD. Goods
9.A. BoughtB. NoughtC. PloughD. Thought
10.A. SpearB. GearC. FearD. Pear

Exercise 6

1.A. PuddingB. PutC. PullD. Puncture
2.A. AbsentB. RecentC. DecentD. Present
3.A. PromiseB. DeviseC. SurpriseD. Realise
4.A. LiableB. LividC. RevivalD. Final
5.A. HousesB. FacesC. HorsesD. Places
6.A. BushB. BrushC. BusD. Cup
7.A. BoatB. BroadC. CoastD. Alone
8.A. LargeB. VegetableC. AngryD. Gem
9.A. MoreB. NorthC. LostD. Water
10.A. DistributeB. TribeC. TriangleD. Trial

Exercise 7

1.A. FoodB. LookC. TookD. Good
2.A. LuggageB. FragileC. GeneralD. Bargain
3.A. NourishB. FlourishC. CourageousD. Southern
4.A. NakedB. SacredC. NeededD. Walked
5.A. WalkB. WashC. OnD. Not
6.A. EightB. FreightC. HeightD. Weight
7.A. CurriculumB. CoincideC. CurrencyD. Conception
8.A. DivisibleB. DesignC. DiseaseD. Excursion
9.A. RatherB. SacrificeC. HardD. Father
10.A. HairB. StairsC. HeirD. Aisle

Exercise 8

1.A. EveningB. KeyC. EnvelopeD. Secret
2.A. LightB. FineC. KnifeD. Principle
3.A. FarmB. CardC. BareD. Marvelous
4.A. BothB. BottleC. ScotlandD. Cotton
5.A. ParkB. FarmC. WarmD. Marmalade
6.A. NatureB. PureC. PictureD. Culture
7.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Painted
8.A. CountryB. CoverC. EconomicalD. Ceiling
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. WithB. LibraryC. WillingD. If

Exercise 9

1.A. ThisB. ThereC. BreatheD. Breath
2.A. AskB. AngryC. ManagerD. Damage
3.A. NotebookB. HopingC. CockD. Potato
4.A. EngineerB. VerbC. DeerD. Merely
5.A. DamB. PlanningC. PlaneD. Candle
6.A. TheoryB. ThereforeC. NeitherD. Weather
7.A. ShootB. MoodC. PoorD. Smooth
8.A. SeatB. HeavyC. ReasonD. Neat
9.A. KissedB. HelpedC. ForcedD. Wanted
10.A. BarnB. Can"tC. AuntD. Tame

Exercise 10

1.A. PurityB. BurningC. CureD. Durable
2.A. SeeB seenC. SportsmanD. Sure
3.A. PullB. SugarC. PluralD. Study
4.A. CourseB. CourtC. CourageD. Cough
5.A. BarkB. ShareC. DareD. Bare
6.A. CottonB. BottleC. ColdD. Common
7.A. DearB. HearC. BearD. Clear
8.A. BuryB. CurtainC. BurnD. Turn
9.A. FolkB. WorkC. PorkD. Corn
10.A. ShoutB. SugarC. ShareD. Surgery

Exercise 11

1.A. PoolB. MoonC. FoodD. Foot
2.A. NakedB. BelovedC. HelpedD. Wicked
3.A. FatalB. FavourC. FathomD. Famous
4.A. TombB. CombC. DomeD. Home
5.A. MythB. WithC. BothD. Tenth
6.A. SouthB. TruthC. SmoothD. Both
7.A. TickedB. CheckedC. BookedD. Naked
8.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholar
9.A. ChainB. EntertainC. BargainD. Complain
10.A. FoodB. BloodC. SoonD. Moon
Exercise 12
1.A. AboutB. AmountC. ShouldD. Ground
2.A. SaddleB. CaseC. ChaseD. Basement
3.A. DrummerB. FutureC. NumberD. Umbrella
4.A. FlameB. FameC. CameD. Manner
5.A. DarknessB. WarmthC. MarketD. Remark
6.A. HuntB. PulloverC. UnderD. Funny
7.A. BookB. FloorC. HookD. Cooker
8.A. FigureB. BrightC. FightD. Sight
9.A. OverB. RoseC. CoverD. Chosen
10.A. BaggageB. VillageC. ManageD. Stage
Exercise 13
1.A. ButterB. PutC. SugarD. Push
2.A. FewB. NewC. ThrewD. Knew
3.A. PrettyB. GetC. SendD. Well
4.A. GrewB. ThrewC. KnewD. Flew
5.A. CloseB. ChoseC. LoseD. Rose
6.A. BeardB. FurC. SearchD. Prefer
7.A. AreB. FairC. ThereD. Wear
8.A. ReliableB. LivingC. RevivalD. Final
9.A. HastyB. NastyC. TastyD. Wastage
10.A. BeadB. ReadC. DeadD. Recede
Exercise 14
1.A. NatureB. ChangeC. GravityD. Basis
2.A. DisciplineB. VisionC. CylinderD. Muscle
3.A. OfficeB. PromiseC. ServiceD. Expertise
4.A. SuitableB. BiscuitC. GuiltyD. Building
5.A. PatientB. CrescentC. AncientD. Machine
6.A. PhysicalB. MythologyC. RhythmicD. Psychology
7.A. BuryB. FriendlyC. PrettyD. Pleasant
8.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholarship
9.A. CreatureB. DecentC. LeagueD. Menace
10.A. DangerB. AngelC. AngerD. Magic
Exercise 15
1.A. PleasureB. SoundC. SameD. Best
2.A. FootB. PoolC. MoonD. Food
3.A. BirthB. TheirC. MythD. Fifth
4.A. TraysB. SaysC. BaysD. Days
5.A. CompanionB. CompanyC. ComparisonD. Compartment
6.A. NakedB. WickedC. BelovedD. Confused
7.A. PlumberB. DoubtC. DebtD. Herbage
8.A. ClothesB. GoneC. DroveD. Ghost
9.A. HearB. ClearC. SwearD. Ear
10.A. HeatB. GreatC. BeatD. Beak

Exercise 16

1.A. BookB. PutC. BrookD. Booth
2.A. OrchestraB. ChasmC. ChemicalD. Orchard
3.A. PrescriptionB. PreliminaryC. PresumptionD. Preparation
4.A. NourishB. FlourishC. TournamentD. Courage
5.A. PuddingB. PunctureC. PutD. Cushion
6.A. BreatheB. TeethC. ThoughD. There
7.A. DescribeB. ExciteC. TimberD. Dive
8.A. SlaughterB. DraughtC. NaughtyD. Plaudit
9.A. DevotionB. CongestionC. SuggestionD. Question
10.A. CopperB. CopyC. DolphinD. Colonel

Exercise 17

1.A. BoughtB. DaughterC. CoughD. Sight
2.A. SureB. SoupC. SugarD. Machine
3.A. ButB. BuryC. NutD. Young
4.A. MeasureB. DecisionC. PermissionD. Pleasure
5.A. LoseB. ChoseC. CloseD. Dose
6.A. PositionB. OasisC. DesertD. Resort
7.A. StoneB. ZoneC. PhoneD. None
8.A. GiveB. FiveC. HiveD. Dive
9.A. SwitchB. StomachC. MatchD. Catch
10.A. StudyB. ReadyC. PuppyD. Occupy

Exercise 18

1.A. ReliableB. LiquidC. RevivalD. Final
2.A. HousesB. FacesC. HorsesD. Places
3.A. PuddingB. PutC. PullD. Puncture
4.A. SovereignB. FountainC. DetermineD. Routine
5.A. BeardB. WordC. HeardD. Third
6.A. GhostB. HostageC. LostD. Frosty
7.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholar
8.A. MeasureB. PleasureC. TreasureD. Ensure
9.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
10.A. ThreeB. ThanksC. ThinkD. Farther

Exercise 19

1.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
2.A. DivisibleB. DesignC. DiseaseD. Decision
3.A. SuperstructureB. ApartheidC. VirtuallyD. Statute
4.A. WealthB. ClothC. WithD. Marathon
5.A. PuzzleB. SecurityC. SkullD. Productive
6.A. ApprenticeB. AppreciationC. BotanistD. Diagram
7.A. EmblemB. ElectrificationC. ExactD. Entire
8.A. CurriculumB. CoincideC. CurrencyD. Conception
9.A. LocateB. PatrioticC. OratorD. Poverty
10.A. GenuineB. GeneticistC. GuaranteeD. Generate
Exercise 20
1.A. LivelyB. KiteC. DrivenD. Bite
2.A. SaleB. BandC. SandD. Tan
3.A. StartedB. LookedC. DecidedD. Coincided
4.A. BlowB. ShowC. HoleD. Cow
5.A. SungB. SupperC. SupplyD. Nun
6.A. MuleB. MugC. MudD. Multiply
7.A. CatsB. TapesC. LivesD. Cooks
8.A. GroundB. ShouldC. AboutD. Amount
9.A. WeatherB. BreadC. AheadD. Mean
10.A. AuthorB. OtherC. ThereD. Breathe
Exercise 21
1.A. EnoughB. RoughC. LaughD. Though
2.A. StageB. VillageC. ManageD. Package
3.A. LicenseB. CombineC. SeasideD. Police
4.A. SomeB. DoneC. OnceD. Home
5.A. NotB. NobodyC. WroteD. Spoken
6.A. BeforeB. BornC. WorkD. Boring
7.A. BeeB. BeerC. SeemD. Flee
8.A. PeachB. TeachC. MeasureD. Meat
9.A. SoundB. TouchC. DownD. Account
10.A. DesignB. PreserveC. BasicD. Physical
Exercise 22
1.A. PathB. ToothC. ThemeD. Thames
2.A. SoundB. AmountC. CountryD. Noun
3.A. ClimbingB. BasketC. SubwayD. Club
4.A. ProblemB. PopularC. ConvenientD. Rod
5.A. RoseB. HouseC. MouseD. Practice
6.A. AgreedB. MissedC. LikedD. Watched
7.A. RearB. DearC. BearD. Fear
8.A. GuideB. DrivenC. TwiceD. Shine
9.A. HearB. ClearC. PearD. Fear
10.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Năng Suất

A. PunctualB. RubbishC. ThunderD. Furious

......................