... You work D were you working 16 Working for 12 hours a day _ her very tired A makes B made C make D making 17 On Saturday evening I go to the cinema _ stay trang chủ watching TV A both / ... House và a happy trang chủ A join hands B get out C shake hands D deal with 10 Mark enjoys having fun by causing trouble He’s very _ boy A stubborn B spoiled C mischievous D bright 11 After a day ... The United States has many different types of families While most American families are traditional, (1) ……a father, mother & one or more children, 22 percent of all American families in 19 98...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 12 unit 1


*

... 38 C 39 D 40 D 41 C 42 C 43 C 44 A 45 C 46 B 47 D 48 B 49 C 50 A thử nghiệm 12 I-1.D 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A 12. C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.C 20.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.C ... A C B D B C 9.A 10 A 11 C 12 D 18 A 19 A trăng tròn A 29 B 40 B 30 B 41 A 31.A 42 D 32 D 33 A 43 B 44 B A 13 B 49.D 17 B D 16.B B 17 C thử nghiệm 27 B 18 D B 19 B B 9.B 10 C 11 C 12 D đôi mươi B 21.B 22 A 28 A 39 ... Leaving C left D to lớn leave 11 People in New Zealand speak _ A French B Spanish C England D English 12 He is trying to give up _ A smoking B smoke C smokes D smoked 13 We are tired of _ for the...
*

... 11 Clearing forests for timber has resulted _ the loss of biodiversity a with b at c in d for 12 Humans depend on species diversity to lớn provide food, clean air and water, & fertile soil for ... Of 11 They have built a particular reserve" which is suitable _ pandas a at b upon c in d for 12 We should something immediately khổng lồ conserve _ nature a a b an c the d Ø 13 Everyone knows ... Spread environmental awareness & shares practical techniques to lớn solve the environmental problems 12 d Environmental education that helps to spread environmental awareness and sharing practical...
*

... Is closest in meaning to lớn _ A dear B friendly C helpful D kind Exercise 6: hãy chọn từ gồm phần gạch ốp tất cả biện pháp phát âm không giống với tự lại: A proofs B books C points D days A helps B laughs C cooks ... Books D pens 40 A houses B faces C hates D places http://kinhhoa.violet.vn Exercise 1: hãy chọn đáp án (A, B, C D) mang lại câu sau: He has lived here since he here A came B has came C comes D come ... C Modern D Monitor C stand still D stop by C You’re welcome! D Never mind! IV hãy lựa chọn từ phần gạch giải pháp phát âm không giống với từ lại: 10 11 A failed B reached A invited A removed A looked A...
*

... Have taken that way 10 If I were you, I will go to lớn the dentist’s and have the tooth checked Đây đáp án I/Chia đụng từ ngoặc If I (know)…had known…… that you were ill, I (go)…would have gone…… khổng lồ ... If………………………………………… ………………………… 11 I didn’t eat lunch, I feel hungry now => If I………… ……………………………… 12 It hadn’t rained, we would have a better crop => But for……….………………………………… 13 If you want my advice,I ... (do) …do……… if you (be)were…… him? 11 If that hat costs much, I (buy) …will buy………… a small one 12 If you (drive) had driven more carefully, you (have) wouldn"t have had………… so many accidents...
*

... BTTN tiếng Anh 12 – Mai La hương p201, 202 BTTN giờ đồng hồ Anh 12 – Mai La hương thơm p214 BTTN giờ đồng hồ Anh 12 – Mai La hương p229, 230 BTTN tiếng Anh 12 – Hoàng Thái Dương p175, 176 BTTN tiếng Anh 12 – ... BTTN tiếng Anh 12 – Hoàng Thái Dương p140 BTTN tiếng Anh 12 – Hoàng Thái Dương p146 Mạng – Bac Kim bai giangViolet (Thuy Quynh) Củng cố kỉnh + TNKT giờ đồng hồ AnhNG.T Thuỳ Trang p164,165 BTTN giờ đồng hồ Anh 12 ... 152 BTTN tiếng Anh 12 – Hoàng fill Gapfill Gapfill Gapfill Gapfill 10 Gapfill 11 Gapfill 12 D B D A A B D A C C A B D C D A D C C B B C A B D B A D C B Thái Dương p157, 158 BTTN tiếng Anh 12 – Mai...
... Spends C spent D has spent A didn’t pass B don’t pass C aren’t pass D weren’t pass II lựa chọn đáp án đúng: 10 11 12 13 14 15 16 17 There is a house Shakespeare was born A which B where C that D what ... ……………….in London A will arrive B is going khổng lồ arrive C arrive D arrived Câu V : chọn từ gồm trọng âm bấm vào âm huyết gồm vò trí khàc tự lại 23 A communicate B inherit C knowledge 24 A mitten B settle ... It B wasn’t it C were they D weren’t they 12 11 The house, …………………… Shakespeare was born, is now opened lớn the village A whom B which C where D who 12 If I were you, I …………………… him as my nephew...
... Tư liệu ôn tập Anh văn 12 – học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 A destruction A national ... C sympathetic D sympathetically tài liệu ôn tập Anh văn 12 – học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG tư liệu sưu tầm giao hàng dạy học tập (Nguồn GV -Lý Tài) 12 In Vietnam, two, three or even four generations ... Which B your B but B bringing B whom C yours C nor C feeding C who 12 D yourself D either D growth D whose tài liệu ôn tập Anh văn 12 – học tập kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 10 A expenditure A prepare...
... Nhũg câu sau sang tiếng Anh) : Chị cô cao to cô chúng bị lạc con đường Xin vui mắt cho đường cho nhà g axe lửa chúng ta sống từ năm 1 986 Tôi học tiếng Anh năm Tommy tất cả những tiền, anh không nhiều Martin giống như ... Lựa chọn đáp án thích hợp để điền vào vị trí trống): His siste was born ……………………………… 1992 a in b.on c at d by My birthday is ………………………………… May 28th a in b at c on d by They came here ………………………… 8a.m ... Following passage into English (Hãy dịch đoạn văn sau sang trọng tiếng Anh) : ĐI tham quan THƯ VIỆN QUỐC GIA Tuần cùng với anh lớn thăm quan thư viện tổ quốc Chúng mang đến vào sáng sủa sớm, thư viện đông học viên Đó buổi...
... 146 Một đồ dùng nặng trĩu 200g treo vào lò xo làm cho dãn 2cm vào trình đồ xê dịch chiều nhiều năm lò xo thay đổi thiên tự 25cm mang đến 35cm mang g = 10m/s2 Cơ thứ là: A 125 0J B 0 ,125 J C 12, 5J D 125 J 147 Một vật thực ... 40 dao động khối lượng thiết bị biết thứ treo vào lò xo gồm độ cứng 80N/m, đem π = 10 : A 8g B 8kg C 0 ,125 g D 125 g 35/ Một thứ treo vào lò xo lò xo dãn 4cm từ bỏ vị trí cân kéo thiết bị xuống thả nhẹ mang đến dao ... Chọn đáp án ĐÚNG: Một trang bị nhỏ tuổi khối lượng m treo vào lò xo bao gồm độ cứng 40N/m; thiết bị giao động điều hòa sau 6s thực 12 giao động Lấy π = 10 , khối lượng vật dụng : A 0,25kg B 0,25g C 4kg D 4g π 111/ Một vật...
... 104 A 105 C 106 C 107 C 08 C 109 C 110 A 111 B 112 D 113 B 114 D 115 B 116 D 117 D 118 A 119 A 120 C 121 B 122 D 123 B 124 D 125 D 126 D 127 C 128 D 129 A 130 D 131 A 132 B - 10 Generated by Foxit ... D 105 D 106 A 107 A 108 C 109 D 110 D 111 C 112 D 113 C 114 C 115B 116 C 117 B 118 A 119 B 120 B 121 A 122 A 123 B 124 D 125 B 126 C 127 A 128 A 129 C 130B 131 B 132C 133 B 134 C 135 D 136 ... D 0,32 J Câu 125 lúc đồ dùng xấp xỉ điều hòa A lực kéo chức năng lên đồ vật bao gồm độ lớn cực đại đồ vị trí cân nặng B tốc độ đồ tất cả độ lớn cực đại đồ vật vị trí cân nặng C lực kéo chức năng lên đồ dùng độ phệ tỉ lệ...
... Con lai cho bốn kiểu hình số lượng không 128 : 124 : 26 : 21 Suy tất cả hoán vò gene ruồi F1 với tần số : 21 + 26 x 100% = 16% 128 +124 +26+21 Hai gen B V con ruồi F1 gồm tần số hoán vò 16% 16cM ( xănti ... BV 70 % xám, cánh dài 20% đen, cánh cụt bv -bv 5% xám, cánh cụt Bv bv 5% đen, cánh dài bV bv bản đồ di truyền : con ruồi F1 xám, cánh nhiều năm ( BV / bv ) lai với loài ruồi bao gồm đen, cánh cụt ( bv ... F1 giao phối với ruồi đực đen, cánh cụt bạn ta thu đời loại kiểu sau : bản thân xám, cánh dài : 128 mình đen, cánh cụt : 124 mình đen, cánh dài : 26 bản thân xám, cánh cụt : 21 Xác đònh thứ di truyền...
... ………………………………………………… We don’t want khổng lồ go out at night and she doesn’t want to go out at night We don’t ………………………………………………… Loan likes lớn eat bananas and Thanh likes to eat bananas Loan likes …………………………………………………… ... His car III Complete the sentences tith “can’t / can / could / couldn’t” + one of the verbs below ( Hãy hoan thành câu sau với “can’t /can / could / couldn’t” va đụng từ sau): beat, come, hear,wait, ... Money The company………………………………… It is believe that the company lot a lot of money last year The company …………………………… 10 It is expected that the company will thua trận money this year The company ……………………………...

Xem thêm: Kho Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Ôn Thi Đại Học Cực Hay Có Đáp Án


... By D all are correct 12 This is the boy father is an architect www.mathvn.com 11 www.MATHVN.com MATHVN.COM | www.MATHVN.com | 30 đề thi test môn giờ Anh Nobody has done this before A any B ... Www.MATHVN.com | 30 đề thi test môn giờ Anh Mark: Oh, let’s go It ……… so far this week Jane: All right, but ………… my raincoat & umbrella with me Mark: I think ……… about nothing 31 A It’s ... That kind of music A unless B if C while D or I think he will join us, _? www.MATHVN.com MATHVN.COM | www.MATHVN.com | 30 đề thi thử môn giờ Anh A doesn"t he B don"t I C won"t he D will he...
từ khóa: bai tap toan lop 12 co dap anbai tap anh van 12 co dap anbài tập giờ đồng hồ anh lớp 12 có đáp ánbài tập giờ đồng hồ anh lớp 12 bao gồm đáp án mai lan hươngcac bai tap tieng anh lop 12 co dap anbài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 có đáp án mai lan hươngbài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 tất cả đáp ánbai tap ngây ngô phap tieng anh lop 12 teo dap anbài tập giờ anh lớp 7 có đáp án unit 12bài tập giờ đồng hồ anh 12 tất cả đáp án unit 1bài chất vấn tiếng anh lớp 12 gồm đáp ánbài tập giờ anh lớp 7 có đáp án unit 14bài tập giờ đồng hồ anh lớp 7 gồm đáp án unit 2bai tap tieng anh lop 9 teo dap an unit 4bài tập anh văn 10 có đáp ánNghiên cứu giúp sự chuyển đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng suy bì hệ thốngNghiên cứu vãn vật liệu biến đổi (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử sinh hoạt vùng tần số THzđề thi demo THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên tỉnh thái bình lần 2 tất cả lời giảiGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện nay xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và áp dụng trong bảo đảm an toàn mạng máy vi tính chuyên dùngNghiên cứu giúp về mô hình thống kê học sâu và áp dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện cần Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 dìm dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo lao lý tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự đối với người dưới 18 tuổi lỗi lầm trong điều khoản hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh hoạt thực vậtChiến lược sale tại bank Agribank bỏ ra nhánh tp sài thành từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng nắm tắt văn phiên bản trong lòng bà bầu pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngớ ngẩn van lop 8