Nhằm giúp các em học sinh lớp 11 có không ít tài liệu ôn tập cùng củng cố kiến thức môn giờ Anh nhằm sẵn sàng tốt cho những kỳ thi. aspvn.net xin gởi đến chúng ta bộ tư liệu tổng hòa hợp bài tập trắc nghiệm môn giờ Anh lớp 11 cả năm. Cỗ tài liệu được biên soạn theo từng Unit của chương trình môn tiếng Anh lớp 11 bởi vậy rất thuận tiện cho việc ôn tập của những bạn. Mời các bạn cùng thiết lập về giúp thấy trọn bộ tài liệu nhé!

UNIT 1: FRIENDSHIP

PRONUNCIATION

I. Circle the word whose bold part is pronounced differently from those of the other three.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 có đáp án

1. A. Show

2. A. Closets

3. A. Naked

4. A. About

5. A. Dangerous

B. Sugar

B. Shows

B. Knocked

B. Mutual

B. Village

C. Sea

C. Rats

C. Walked

C. Establish

C. Passenger

D. Fish

D. Weeks

D. Talked

D. Cut

D. Get


I. Circle the word whose găng tay is on the first syllable.

6. A. Consign

7. A. Neighbor

8. A. Declaim

9.A. Affect

10. A. Forbid

B. Accuse

B. Decide

B. Theory

B. Protect

B. Forget

C. Climate

C. Defect

C. Decay

C. Embrace

C. Candy

D. Account

D. Connect

D. Divorce

D. Sneaky

D. Conceive

VOCABULARY

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.

11. I haven’t seen you for . How are things?

A. Ages B. Long time

C. Eras D. Long

12. He was a very man in the village. Nobody liked

A. Popular B. Unpopular

C. Honest D. Considerate

13. Your genes your shape, form size and so

A. Give B. Offer

C. Make D. Determine

14. If you want khổng lồ buy a new car, you should choose an oto to run. It can save money.

A. Economy B. Economic


C. Economical D. Economics

15. They both have brown eyes because the brown gene is .

A. Dominant B. Outstanding

C. Determine D. Deciding

16. We bought that house as an investment.

A. Lớn live in B. To lớn invest in this region

C. Lớn make money D. Lớn investigate

17. Some wild animals are in danger in this

A. Dangerous B. Likely lớn cause harm

C. Likely khổng lồ be extinct D. Predators

18. The Ministry of Foreign Trade has initiated a new plan to protect domestic

A. Planned B. Introduced

C. Innovated D. Assessed

19. Joanna looks in her new

A. Nicely B. Nice

C. Lượt thích nice D. Such nice

20. The loudspeakers won’t work unless you those

A. Connected B. Connecting

C. Lớn connect D. Connect

GRAMMAR and STRUCTURE

Choose the best word or phrase lớn complete each sentence.

Xem thêm: Điều Kiện Để Phương Trình Có Nghiệm Duy Nhất, Khi Nào Phương Trình Có 1 Nghiệm Duy Nhất

21. Please don’t cảm ứng anything before the police .

A. Will come B. Comes

C. Come D. Would come

22. By next month, I my first

A. Will finish B. Will have finished


C. Have finished D. Finish

23. The doctor examined him and that he his

A. Found / broke B. Had found / broke

C. Found / had broken D. Would find / broke

24. It is very dangerous. We couldn’t risk him

A. Leave B. Leaving

C. To lớn leave D. Left

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về tệp tin word giúp xem tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 16.132 Lượt xem: 42.343 Dung lượng: 674,6 KB
Liên kết aspvn.net về

Link tải về chính thức:

bài tập trắc nghiệm môn giờ đồng hồ Anh lớp 11 cả năm (Có đáp án) aspvn.net Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA