... D trăng tròn C 21 B 22 A 30 A 31.A 32 B 33 C 39 C 40 A 41 C 42 A C A 9.B 10 A 11 A 12 19 C đôi mươi B 21 A 22 C 30 B 31.C 32 B 33 B 39 D 40 A 41 D 42 A B C 9.A 10 A 11 C 19 A 20 A 21.D 22 B 30 B 31.A 32 D 33 ... 47 D 48 B 49 C 50 A kiểm tra 12 I-1.D 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A 12.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 có đáp án

C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.C 20.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.C 26.B 27.A 28.A 29.C 30. A 31.C 32.A 33.D 34.D ... Was C had D have 30 Your friend speaks English very well, doesn’t he ? Yes, she …………English since she was a little girl A has been speaking B spoken C used to lớn speak D has to lớn speak 12 If you are...
*

... Is closest in meaning to _ A dear B friendly C helpful D kind Exercise 6: nên chọn lựa từ bao gồm phần gạch bao gồm bí quyết phát âm không giống với từ bỏ lại: A proofs B books C points D days A helps B laughs C cooks ... Books D pens 40 A houses B faces C hates D places http://kinhhoa.violet.vn Exercise 1: hãy lựa chọn đáp án (A, B, C D) mang đến câu sau: He has lived here since he here A came B has came C comes D come ... C Modern D Monitor C stand still D stop by C You’re welcome! D Never mind! IV hãy lựa chọn từ tất cả phần gạch ốp tất cả phương pháp phát âm không giống với tự lại: 10 11 A failed B reached A invited A removed A looked A...
*

... A 163 What màu sắc is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go lớn the movies Sunday evening A lớn B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ... D three 265 My school is not big It’s A big B small C not small D new 266 How many floors _ it have? A does B is C D are 267 What _ you every morning? A are B C is D does 268 class ... A 163 What color is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go to lớn the movies Sunday evening A lớn B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ...
*

... (information) 46 I think this article is .informative you should have a look in it (information) 47 This area has lots of big mountains This is lớn say this area is .mountainous .(mountain) 48 The arrival ... That I"m going khổng lồ have interesting activities  khổng lồ tell 28 Is there something interesting at school this month?  anything 17 29 30 18 Viet"s brother is very well at repairing household appliances ... Are only a <16> few things that I don"t know about Vinh An One thing is that we don"t have <17> many things to in the evening We don"t have any cinemas or theaters The< 18> only thing is that people...
*

... 20 c Exercise 1b 2a 11c 12a 3b 13a 4a 14d 5d 15c 6a 16d 7b 17a 8d 18c 9a 19a 10a 20 d Exercise 1a 2b 11a 12b 3c 13d 4a 14b 5b 15b 6d 16c 7c 17d 8b 18c 9d 19b 10a 20 c BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ... 10a 20 a Exercise 1c 2d 11b 12a 3b 13a 4a 14c 5b 15c 6c 16a 7a 17b 8b 18d 9a 19d 10b 20 b Exercise 1d 2c 11a 12b 3b 13a 4a 14d 5b 15a 6c 16c 7a 17b 8b 18c 9a 19a 10b 20 c Exercise 1c 2a 11b 12a 3d ... C along d on 20 "When did you get married?" " _1983" a On b In c At d to 1b 2c 3 chiều 4a 5d 6b 7c 8c 9c 10d 11c 12c 13b 14a 15d 16a 17b 18a 19d 20 b BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise 1...
*

... Camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 88 I think it’s ... 150 Whose oto is this? A Whom does this car belong ? B Who belongs to this car ? C Who does this car belong to? D Whose does this oto belong to? 151 I would like you to lớn help me this English exercise ... Adam get Gavin’s haircut D Adam suggested that Gavin should have his haircut BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise 1 I enjoy _ alone a be b being c to be d khổng lồ have been Would you like...
... Invention expert (n): chuyên gia 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to lớn live _ a in Scotland b in America c in Boston d b & c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotland His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds & speech In 187 0 the Bells decided ... Because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach him in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going lớn spend two weeks in thành phố new york last month? A B C D 19 She took...
... 36- C 42-A 37-B 38-C 39-D 40-C 41-B Page 32 DIRECTIONS 43-C 49-D 44-D 45-A 46- D 47-A 48-A 50-D 56- D 51-A 52-B 53-D 54-B 55-A 68 -B 69 -C 57-B 58-D 59-C 60 -B 61 -A 62 -C 63 -C 64 -B 70-B 65 -A 66 -C 67 -A ... Outside the ovals Đáp án tập trắc nghiệm tiếng anh 1-A 7-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6- B 8-D 14-A 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 15-D 21-B 16- C 17-A 18-B 19-B 20-C 22-A 28-B 23-B 24-B 25-B 26- B 27-B 29-B 35-A ... Leaving 66 -My grandfather………many years ago A-had died B-has died C-died D-was dying 67 -I………… my son the money for that last week A-gave Page 19 B-given C-have given D-was given DIRECTIONS 68 -Yesterday...
... Ngày tiết gồm địa điểm (A, B, C D) ứng với tự tất cả trọng âm bấm vào âm huyết gồm địa chỉ (A, B, C D) ứng với từ bỏ gồm trọng âm nhấn vào âm ngày tiết gồm địa điểm (A, B, C D) ứng với trường đoản cú bao gồm trọng âm bấm vào âm tiết ... Tự gồm trọng âm bấm vào âm ngày tiết tất cả vị trí (A, B, C D) ứng với từ gồm trọng âm nhấp vào âm tiết gồm địa chỉ (A, B, C D) ứng với tự trọng âm nhấn vào âm máu gồm địa điểm (A, B, C D) ứng với tự bao gồm ... Writing Đáp án: C 39 Choose the best answer: Unit 9: - nút … Hung …… for the bus at present? A Does / wait B Did / wait C Is / waiting D Was / waiting Đáp án: C 40 Choose the best answer: Unit 9: -...
... 38 C 39 D 40 D 41 C 42 C 43 C 44 A 45 C 46 B 47 D 48 B 49 C 50 A kiểm tra 12 I-1.D 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A 12. C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.C 20.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.C ... A C B D B C 9.A 10 A 11 C 12 D 18 A 19 A trăng tròn A 29 B 40 B 30 B 41 A 31.A 42 D 32 D 33 A 43 B 44 B A 13 B 49.D 17 B D 16.B B 17 C thử nghiệm 27 B 18 D B 19 B B 9.B 10 C 11 C 12 D 20 B 21.B 22 A 28 A 39 ... Leaving C left D lớn leave 11 People in New Zealand speak _ A French B Spanish C England D English 12 He is trying lớn give up _ A smoking B smoke C smokes D smoked 13 We are tired of _ for the...

Xem thêm: Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9 Nâng Cao, Chuyên Đề Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai


... Tài liệu ôn tập Anh văn 12 – học tập kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 A destruction A national ... C sympathetic D sympathetically tài liệu ôn tập Anh văn 12 – học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG tư liệu sưu tầm phục vụ dạy học tập (Nguồn GV -Lý Tài) 12 In Vietnam, two, three or even four generations ... Which B your B but B bringing B whom C yours C nor C feeding C who 12 D yourself D either D growth D whose tư liệu ôn tập Anh văn 12 – học kì I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG 10 A expenditure A prepare...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu mới đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập thứ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8