Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh unit 10 lớp 12 có đáp án

Question 1.A. Biologist B. Habitat C. Derive D. Rhinoceros


Choose the letter A, B, C or D the word that has different áp lực pattern from others.

Question 8.A. Driven B. Leopard C. Reserve D. Wildlife

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C trọng âm vật dụng 2, những đáp án còn lại trọng âm sản phẩm 1

Question 9.A. Sociable B. Endanger C. Habitat D. Numerous

Đáp án:B

Giải thích:Đáp án B trọng âm lắp thêm 2, các đáp án còn sót lại trọng âm vật dụng 1

Question 10.A. Develop B. Essential C. Awareness D. Livelihood

Đáp án:D

Giải thích:Đáp án D trọng âm thiết bị 1, những đáp án còn lại trọng âm trang bị 2

Question 11.A. Damage B. Fertile C. Project D. Enact

Đáp án:D

Giải thích:Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án sót lại trọng âm sản phẩm 1

Question 12.A. Biologist B. Rhinoceros C. Vulnerable D. Contaminate

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C trọng âm thiết bị 1, các đáp án còn lại trọng âm đồ vật 2

Question 13.A. Survive B. Danger C. Species D. Parrot

Đáp án:A

Giải thích:Đáp án A trọng âm trang bị 1, những đáp án còn sót lại trọng âm sản phẩm 2

Question 14.A. Reserve B. Derive C. Project D. Enact

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C trọng âm vật dụng 1, những đáp án sót lại trọng âm sản phẩm công nghệ 2

Question 15.A. Gorilla B. Sociable C. Urbanize D. Fashionable

Đáp án:A

Giải thích:Đáp án A trọng âm thứ 2, những đáp án còn sót lại trọng âm lắp thêm 1

B. Vocabulary & Grammar

Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question 1.The authority has made a lot of great efforts ________ endangered species.

A. To save B. Lớn kill C. Vì chưng D. To store

Đáp án:A

Giải thích:Make effort to do sth: cố gắng nỗ lực làm gì

Dịch:Chính phủ có nhiều nỗ lực để đảm bảo an toàn các loài động vật hoang dã có nguy hại tuyệt chủng.

Question 2.All rubbish và sewage has lớn be _________ treated before being discharged into seas và rivers.

A. Chemical B. Chemically C. Chemistry D. Chemist

Đáp án:B

Giải thích:Chemically treated: xử lí hóa học

Dịch:Tất cả rác rến thải và rác sinh hoạt cần phải được xử lí hóa học trước khi được thải xuống biển và sông.

Question 3.This campaign for protecting endangered species appeals more than 20__________.

A. Research B. Researches C. Researchers D. Researcher

Đáp án:C

Giải thích:Researcher: công ty nghiên cứu

Dịch:Chiến dịch đảm bảo các loài động vật hoang dã có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng gợi cảm hơn đôi mươi nhà nghiên cứu.

Question 4.Some people ________ that animals & plants will never become extinct.

A. Believe B. Tell C. View D. Regard

Đáp án:A

Giải thích:Believe that+ Mệnh đề: Tin rằng

Dịch:Một vài fan tin rằng các loài đụng thực vật đang không lúc nào tuyệt chủng.

Question 5._____________ means the protection of natural environment.

A. Starvation B. Save C. Conservation D. Saving

Đáp án:C

Giải thích:Conservation: bảo vệ

Dịch:Bảo tồn tất cả nghĩa là bảo vệ môi trường từ nhiên.

Question 6.Maintaining biodiversity is_________ great importance of preserving the precious and rare animals.

A. Of B. In C. At D. Within

Đáp án:A

Giải thích:To be of importance: quan tiền trọng

Dịch:Duy trì cân bằng sinh thái rất đặc biệt trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Question 7.She never remembers to lớn lock the door before leaving out, _____ she?

A. Doesn’t she B. Does she C. Did she D. Didn’t she

Đáp án:B

Giải thích:Câu ở dạng thắc mắc láy đuôi

Dịch:Cô ấy không bao giờ nhớ khóa cửa trước lúc ra ngoài, cần không?

Question 8.You should wear warm clothes in winter, _________ you will catch cold.

A. Therefore B. However C. Otherwise D. So

Đáp án:C

Giải thích:Otherwise: nếu như không

Dịch:Bạn yêu cầu mặc quần áo thật nóng vào mùa đông, giả dụ không bạn cũng có thể bị cảm lạnh.

Question 9.__________ the cold weather, my family still managed to go for a pinic.

A. Because B. Because of C. In spite of D. Though

Đáp án:C

Giải thích:In spite of+ N: mặc dù

Dịch:Mặc cho dù trời lạnh, mái ấm gia đình tôi vẫn quyết định đi gặm trại.

Question 10. He has got________ money so he can’t buy this latest car.

A. Few B. A little C. Little D. A few

Đáp án:C

Giải thích:Little: cần sử dụng cho N ko đếm được mang ý nghĩa sâu sắc phủ định

Dịch:Anh ấy gồm rất không nhiều tiền bởi vậy anh ấy ko thể thiết lập chiếc xe new nhất.

Question 11.More & more specious animals ________ of environmental problems.

A. Exit B. Survive C. Save D. Die

Đáp án:D

Giải thích:Die of: bị tiêu diệt vì

Dịch:Rất các loại động vật quý hiếm bị tiêu diệt vì các vấn đề môi trường.

Question 12.___________ means a global danh sách of endangered and vulnerable species.

A. The Read Paper B. Animal danh sách C. Earth Book D. The Red List

Đáp án:D

Giải thích:Read List: sách đỏ

Dịch:Sách đỏ là một danh sát toàn cầu về các loài có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng cùng dễ bị tổn thương.

Question 13.It is important to lớn raise the people’s _________ of environmental conservation.

A. Know B. Awareness C. Knowledge D. Cognition

Đáp án:B

Giải thích:Raise awareness of: nâng cao nhận thức

Dịch:Điều này là đặc trưng để nâng cấp nhận thức về viêc đảm bảo an toàn môi trường.

Question 14.Most environmental problems are ______ khổng lồ lacks of awareness và understanding of humans.

A. In spite of B. Because C. Due D. Led

Đáp án:C

Giải thích:Due to: là do

Dịch:Hầu không còn vấn đề môi trường thiên nhiên là vì sự thiếu thừa nhận thức và hiểu biết của nhỏ người.

Question 15.There is_____________ universal store next to lớn my house.

A. A B. The C. An D. X

Đáp án:A

Giải thích:A universal store: một siêu thị toàn cầu

Dịch:Có một cửa hàng toàn mong ở đối diện nhà của tôi.

C. Reading

Read the passage below và decide whether the statements are TRUE or FALSE?

An initiative by the Ministry of the Environment (MMA) will allocate about 13 million dollars to lớn a project khổng lồ minimize impacts on biodiversity. The National Strategy for the Conservation of Threatened Species (GEF-Pró-Espécies Project) was launched on Tuesday (May 22), International Biodiversity Day, & is designed lớn mitigate threats and strengthen the conservation status of species.

With funding from the Global Environment Facility Trust Fund (GEF), the project will cover at least 12 key areas in 13 states (MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, and ES), in a total area of 9 million hectares. Measures to lớn protect all threatened species in Brazil are expected khổng lồ be implemented by 2022.

Question 1.An initiative to minimize the effects on biodiversity was launched by the Ministry of the Environment (MMA).

A. True B. False

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “An initiative by the Ministry of the Environment (MMA) will allocate about 13 million dollars lớn a project khổng lồ minimize impacts on biodiversity”.

Dịch:Một sáng kiến của Bộ môi trường thiên nhiên (MMA) sẽ phân bổ khoảng 13 triệu đô la mang đến một dự án để giảm thiểu tác động đến đa dạng mẫu mã sinh học

Question 2.International Biodiversity aims at decreasing threats & strengthening the conservation status of species.

A. True B. False

Đáp án:B

Giải thích:Dựa vào câu: “The National Strategy for the Conservation of Threatened Species (GEF-Pró-Espécies Project) was launched on Tuesday (May 22), International Biodiversity Day, and is designed to lớn mitigate threats and strengthen the conservation status of species”.

Dịch:Chiến lược giang sơn về bảo tồn các loài bị đe dọa (Dự án GEF-Pró-Espécies) đang được đưa ra vào thứ tía (22 tháng 5), Ngày phong phú và đa dạng sinh học quốc tế, và được thiết kế theo phong cách để bớt thiểu các tác hại và củng cố ý trạng bảo tồn của những loài.

Question 3.The project was funded by the Global Environment Facility Trust Fund.

A. True B. False

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “With funding from the Global Environment Facility Trust Fund (GEF), the project will cover at least 12 key areas in 13 states (MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, and ES), in a total area of 9 million hectares”.

Dịch:Với Quỹ ủy thác môi trường toàn ước (GEF), dự án công trình sẽ bao hàm ít duy nhất 12 nghành chính làm việc 13 tiểu bang (MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, và ES), trong tổng diện tích s 9 triệu ha.

Question 4.The project takes place in 13 states in Brazil.

A. True B. False

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “With funding from the Global Environment Facility Trust Fund (GEF), the project will cover at least 12 key areas in 13 states (MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, & ES), in a total area of 9 million hectares”.

Dịch:Với Quỹ ủy thác môi trường xung quanh toàn ước (GEF), dự án công trình sẽ bao gồm ít nhất 12 nghành nghề chính sống 13 tiểu bang (MA, BA, PA, AM, TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ, cùng ES), trong tổng diện tích s 9 triệu ha.

Question 5.Until 2020, every threatened species in Brazil is protected in the national scale.

A. True B. False

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “Measures lớn protect all threatened species in Brazil are expected lớn be implemented by 2022”.

Dịch:Các biện pháp đảm bảo an toàn tất cả các loài bị rình rập đe dọa ở Brazil dự kiến đang được triển khai vào năm 2022

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the passage below

An endangered species is an animal or plant that"s considered at …..(6)… of extinction. A species can be listed as endangered at the state, federal, and international level. On the federal level, the endangered species danh mục is managed …..(7)…. The Endangered Species Act.

The Endangered Species Act (ESA) was ….. (8)…. By Congress in 1973. Under the ESA, the federal government has the responsibility to lớn protect endangered species (species that are likely to become extinct throughout all or a large portion of their range), threatened species (species that are likely khổng lồ become endangered in the near future), và critical habitat (areas vital to lớn the survival of endangered or threatened species).

The Endangered Species Act has lists of protected plant và animal species….(9)….. Nationally & worldwide. When a species is given ESA protection, it is said khổng lồ be a "listed" species. Many additional species are evaluated for possible protection under the ESA, & they …..(10)…called “candidate” species.

Question 6.A. Danger B. Obstacle C. Possibility D. Risk

Đáp án:D

Giải thích:At risk of: tất cả nguy cơ

Dịch:Một loài có nguy cơ tuyệt chủng là loài động vật hoang dã hoặc thực đồ được xem như là có nguy hại tuyệt chủng

Question 7.A. Under B. In C. On D. At

Đáp án:A

Giải thích:Under sth: theo chiếc gì

Dịch:Ở cấp liên bang, danh sách những loài có nguy hại tuyệt chủng được quản lý theo Đạo công cụ về các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Question 8.A. Made B. Completed C. Done D. Enacted

Đáp án:D

Giải thích:Enact law/ act: ban hành luật/ hành động

Dịch:Đạo vẻ ngoài về những loài có nguy cơ tuyệt chủng (ESA) đã làm được Quốc hội phát hành vào năm 1973

Question 9.A. Neither B. Not only C. Both D either

Đáp án:C

Giải thích:Both A and B: cả A và B

Dịch:Đạo dụng cụ về các loài có nguy hại tuyệt chủng có danh sách những loài động vật và thực đồ gia dụng được bảo đảm an toàn cả vào phạm vi tổ quốc và bên trên toàn núm giới

Question 10.

Xem thêm: 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tiếng Anh Có Đáp Án Của Cô Trang Anh

A. Have B. Are C. Been D. Were

Đáp án:B

Giải thích:Câu chia dạng bị động

Dịch:Nhiều loài bổ sung được reviews là có công dụng cần đảm bảo theo ESA, và bọn chúng được call là các ứng cử viên.