Nhằm cung ứng tài liệu cho các bạn ôn luyện phần dạng bài xích tập vạc âm với trọng âm. Thích giờ Anh chia sẻ “40 bài tập phân phát âm với trọng âm giờ Anh” có đáp án đến và giải thích cụ thể cho từng câu, bao gồm nhắc lại kiến thức gặp mặt ở từng câu hỏi, tài liệu giúp cho bạn củng cố kiến thức và kỹ năng và năng lực làm dạng bài xích ngữ âm giờ đồng hồ Anh giỏi hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về phát âm có đáp án

Tài liệu cùng chuyên đề

Exercise 1
1.A. RoughB. SumC. UtterD. Union
2.A. NoonB. ToolC. BloodD. Spoon
3.A. ChemistB. ChickenC. ChurchD. Century
4.A. ThoughtB. ToughC. TaughtD. Bought
5.A. PleasureB. HeatC. MeatD. Feed
6.A. ChalkB. ChampagneC. MachineD. Ship
7.A. KnitB. HideC. TideD. Fly
8.A. PutB. CouldC. PushD. Moon
9.A. HowB. TownC. PowerD. Slow
10.A. TalkedB. NakedC. AskedD. Liked
Exercise 2
1.A. HearB. ClearC. BearD. Ear
2.A. HeatB. GreatC. BeatD. Break
3.A. BloodB. PoolC. FoodD. Tool
4.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
5.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
6.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Fainted
7.A. CourseB. CourtC. PourD. Courage
8.A. WorkedB. StoppedC. ForcedD. Wanted
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. SunB. SureC. SuccessD. Sort
Exercise 3
1.A. MonthB. MuchC. ComeD. Home
2.A. WoodB. FoodC. LookD. Foot
3.A. PostB. ThoughC. HowD. Clothes
4.A. BeardB. BirdC. LearnD. Turn
5.A. FalseB. LaughC. GlassD. After
6.A. CampB. LampC. CupboardD. Apart
7.A. GeneticsB. GenerateC. KennelD. Gentle
8.A. CleanseB. PleaseC. TreatD. Retreat
9.A. MechanicB. MachineryC. ChemistD. Cholera
10.A. ThankB. BandC. ComplainD. Insert
Exercise 4
1.A. GrammarB. DamageC. MammalD. Drama
2.A. BothB. TenthC. MythD. With
3.A. GateB. GemC. GazeD. Gaudy
4.A. ThusB. ThumbC. SympathyD. Then
5.A. LaysB. SaysC. StaysD. Plays
6.A. ScholarshipB. ChaosC. CherishD. Chorus
7.A. SignB. MinorC. RivalD. Trivial
8.A. MessageB. PrivilegeC. CollegeD. Collage
9.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hình Học 8 Chương 1 Có Lời Giải Bài Tập Ôn Tập Chương 1

A. BeardB. RehearseC. HearsayD.endearment
10.A. DynamicB. TypicalC. CynicismD. Hypocrite

EX 1