Trong các bài trước họ đã làm cho quen với những kiểu tài liệu số nguyên (int), số thập phân (float) và kiểu chuỗi (string). Tiếp theo, họ sẽ làm quen với cùng 1 kiểu tài liệu khác là Boolean đấy là kiểu dữ liệu rất thân thuộc trong Đại số Boole.

Bạn đang xem: Boolean là gì

Kiểu tài liệu Boolean

Kiểu tài liệu Boolean chỉ gồm hai quý giá là đúng (True) và sai (False). Trong vật dụng tính, kiểu dữ liệu này được lưu lại trên 1 bit là đơn vị lưu trữ nhỏ dại nhất, có mức giá trị là một trong hoặc 0. Thông thường, những giá trị Boolean là True hoặc False không được gán trực tiếp với phát triển thành mà thông qua 1 phép so sánh, ví dụ:

age = 20is_over_age = age >= 18is_under_age = age
Một biểu thức đối chiếu sẽ trả về hiệu quả là dạng Boolean tức là True tuyệt False. Chúng ta có các phép so sánh hay sử dụng như:

> khủng hơn>= to hơn hoặc bằng== so sánh bằngis đối chiếu hai đối tượng người tiêu dùng có cân nhau khôngis not: đậy định của is

Toán tử logic

Trong Python, rất có thể sử dụng những toán tử ngắn gọn xúc tích để tạo nên những so sánh phức tạp. Danh sách các toán tử lô ghích bao gồm:

and: Trả về kết quả là True nếu cả nhì vế là True, trả về False nếu một trong hai vế là False.or: Trả về tác dụng là True nếu 1 trong những 2 vế là True với trả về False nếu như cả nhì vế là False.not: đứng trước một biểu thức so sánh, trả về giá trị tủ định của biểu thức đứng sau.

Ví dụ:

age = int(input("Enter your age: "))can_learn_programming = age > 0 & age Trong chương trình này, nhập vào tuổi của công ty và xem bạn có đầy đủ tuổi nhằm học lập trình không? Điều kiện để học lập trình là tuổi (age) lớn hơn 0 và nhỏ hơn 150.

Chúng ta có bảng tác dụng khi tiến hành toán tử lô ghích AND như sau:

*

và công dụng bảng toán tử ngắn gọn xúc tích OR như sau:

*

Qua bảng này, bọn họ có một cầm tắt như sau:

OR trả về giá trị đầu tiên nếu nó đúng (True), trái lại nó trả về quý hiếm thứ hai.AND trả về giá trị thứ nhất nếu nó không đúng và trái lại nó đang trả về quý giá thứ hai.

Tóm tắt này rất có chân thành và ý nghĩa khi thực hiện các công tác kiểu như sau:

name = input("Nhập tên của bạn:")surname = input("Nhập chúng ta của bạn:")greeting = name or f"Mr. Surname"print(greeting) Ở đây sử dụng toán tử OR, nếu như nhập tên tức là giá trị đầu tiên là True, biểu thức name or f"Mr. Surname" sẽ sở hữu giá trị là quý hiếm thứ nhất tức là chuỗi tên chúng ta vừa nhập vào. Còn nếu như không nhập tên có nghĩa là giá trị trước tiên là False, biểu thức sẽ trả về cực hiếm thứ hai là Mr. Họ_bạn_vừa_nhập.

Sở dĩ có tác dụng như vậy là lúc có các giá trị số hoặc chuỗi trong biểu thức so sánh, nó vẫn được đổi khác mặc định về hình dạng Boolean như thể như bọn họ sử dụng hàm bool(). Hàm bool() tương tự như các hàm int(), str() cần sử dụng để biến đổi kiểu dữ liệu.

Kết trái của hàm bool() đa phần là cực hiếm True. Nó chỉ trả về cực hiếm False lúc số sẽ là 0, 0.0 hoặc chuỗi trống rỗng "".

Xem thêm: Bài 5: Bytecode Là Gì Mới Nhất 2021, Bài 5:Bytecode Trong Java Là Gì

Ví dụ:

print(bool(35))print(bool("Rolf"))print(bool(0))print(bool("")) Áp dụng tóm tắt biện pháp sử dụng and và OR, các bạn sẽ thấy những ví dụ sau tuy dễ dàng nhưng rất có lợi khi biểu thức ngắn gọn xúc tích chứa các số cùng chuỗi:

print("" or "Rolf") # in ra Rolf, vị "" là Falseprint("" and "Rolf") # in ra "", cũng chính vì "" là Falseprint("Rolf" or "") # in ra "Rolf", cũng chính vì "Rolf" là Trueprint("Rolf" & "") # in ra "", cũng chính vì "Rolf" là True chúng ta cũng có thể thực hiện tại trực tuyến tại Repl.it.