Trắc nghiệm Phương trình tích bao gồm đáp án

Với bộ bài xích tập Trắc nghiệm Phương trình tích Toán lớp 8 lựa chọn lọc, tất cả đáp án để giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức bài học với ôn luyện để đạt kết quả cao trong những bài thi môn Toán lớp 8.Bạn vẫn xem: những bài toán giải phương trình lớp 8 có đáp án
Bạn đang xem: Các bài toán giải phương trình lớp 8 có đáp án

*

Bài 1: Phương trình: (4 + 2x)(x – 1) = 0 gồm nghiệm là:

A. X = 1; x = 2

B. X = -2; x = 1

C. X = -1; x = 2

D. X = 1; x = 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (4 + 2x)(x – 1) = 0


*

Vậy phương trình gồm hai nghiệm x = -2; x = 1

Đáp án phải chọn là: B

Bài 2: Phương trình: (4 - 2x)(x + 1) = 0 tất cả nghiệm là:

A. X = 1; x = 2

B. X = -2; x = 1

C. X = -1; x = 2

D. X = 1; x = -2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm (4 - 2x)(x + 1) = 0


*

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm x = 2; x = -1

Đáp án đề nghị chọn là: C

Bài 3: Các nghiệm của phương trình (2 + 6x)(-x2 – 4) = 0 là


*

*

Vậy phương trình có tía nghiệm x = 1; x = 2; x = 3

Đáp án phải chọn là: C

Lời giải

Ta có (x2 – 1)(x – 2)(x – 3) = 0


Vậy phương trình bao gồm bốn nghiệm x = -1; x = 1, x = 2, x = 3

Đáp án buộc phải chọn là: D

Bài 7: Tổng những nghiệm của phương trình (x2 – 4)(x + 6)(x – 8) = 0 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (x2 – 4)(x + 6)(x – 8) = 0


Tổng các nghiệm của phương trình là 2 + (-2) + (-6) + 8 = 2

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Bài 8: Tổng các nghiệm của phương trình (x2 + 4)(x + 6)(x2 – 16) = 0 là:

A. 16

B. 6

C. -10

D. -6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (x2 + 4)(x + 6)(x2 – 16) = 0


Tổng những nghiệm của phương trình là: -6 + (-4) + 4 = -6

Đáp án buộc phải chọn là: D

Bài 9: Chọn xác định đúng.

A. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) bao gồm hai nghiệm trái dấu

B. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) gồm hai nghiệm dương

C. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) gồm hai nghiệm thuộc âm

D. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) có một nghiệm duy nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả 8x(3x – 5) = 6(3x – 5)

⇔ 8x(3x – 5) - 6(3x – 5) = 0

⇔ (8x – 6)(3x – 5) = 0


Đáp án đề xuất chọn là: B

A. Phương trình tất cả hai nghiệm trái dấu

B. Phương trình tất cả hai nghiệm nguyên

C. Phương trình bao gồm hai nghiệm thuộc dương

D. Phương trình gồm một nghiệm duy nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có 5 – 6(2x – 3) = x(3 – 2x) + 5

⇔ 5 – 5 = x(3 – 2x) + 6(2x – 3)

⇔ 0 = -x(2x – 3) + 6(2x – 3)

⇔ (2x – 3)(-x + 6) = 0


; x = 6

Đáp án buộc phải chọn là: C

Lời giải

Ta có

x3 + 4x2 + x – 6 = 0

⇔ x3 – x2 + 5x2 – 5x + 6x – 6 = 0

⇔ x2(x – 1) + 5x(x – 1) + 6(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + 5x + 6) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + 2x + 3x + 6) = 0

⇔ (x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x + 2)(x + 3)= 0


Vậy S = 1; -2; -3 cần tích những nghiệm là 1.(-2).(-3) = 6

Đáp án cần chọn là: D

Lời giải

Ta có x3 – 3x2 – x + 3 = 0

⇔ (x3 – 3x2) – (x – 3) = 0

⇔ x2(x – 3) – (x – 3)= 0

⇔ (x – 3)(x2 – 1) = 0

⇔ (x – 3)(x – 1)(x + 1) = 0


Vậy S = 1; -1; 3 đề nghị tích các nghiệm là 1.(-1).3 = -3

Đáp án đề xuất chọn là: A

Bài 13: Nghiệm lớn nhất của phương trình (x2 – 1)(2x – 1) = (x2 – 1)(x + 3) là:

A. 2

B. 1

C. -1

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (x2 – 1)(2x – 1) = (x2 – 1)(x + 3)

⇔ (x2 – 1)(2x – 1) – (x2 – 1)(x + 3) = 0

⇔ (x2 – 1)(2x – 1 – x – 3) = 0

⇔ (x2 – 1)(x – 4) = 0


Vậy tập nghiệm của phương trình S = -1; 1; 4

Nghiệm lớn số 1 của phương trình là x = 4

Đáp án đề xuất chọn là: D

Bài 14: Số nghiệm của phương trình: (x2 + 9)(x – 1) = (x2 + 9)(x + 3) là

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (x2 + 9)(x – 1) = (x2 + 9)(x + 3)

⇔ (x2 + 9)(x – 1) - (x2 + 9)(x + 3) = 0

⇔ (x2 + 9)(x – 1 – x – 3) = 0

⇔ (x2 + 9)(-4) = 0

⇔ x2 + 9 = 0 ⇔ x2 = -9 (vô nghiệm)

Vậy tập nghiệm của phương trình S = Ø tốt phương trình không có nghiệm

Đáp án buộc phải chọn là: C

Lời giải

Ta bao gồm (2x + 1)2 = (x – 1)2

⇔ (2x + 1 + x – 1)(2x + 1 – x + 1) = 0

⇔ 3x(x + 2) = 0


Vậy tập nghiệm của phương trình S = 0; -2

Nghiệm nhỏ tuổi nhất là x = -2

Đáp án đề xuất chọn là: D

Bài 17: Tập nghiệm của phương trình (x2 + x)(x2 + x + 1) = 6 là

A. S = -1; -2

B. S = 1; 2

C. S = 1; -2

D. S = -1; 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đặt x2 + x = y, ta có

y(y + 1) = 6 ⇔ y2 + y – 6 = 022

⇔ y2 + 2y – 3y – 6 = 0

⇔ y(y + 2) – 3(y + 2) = 0

⇔ (y + 2)(y – 3) = 0


+ với y = 3, ta bao gồm x2 + x + 3 = 0, vô nghiệm bởi

+ cùng với y = 2, ta bao gồm x2 + x – 2 = 0 ⇔ x2 + 2x – x – 2 = 0

⇔ x(x + 2) – (x + 2) = 0

⇔ (x + 2)(x – 1) = 0

Vậy S = 1;-2

Đáp án phải chọn là: C

Bài 18: Tập nghiệm của phương trình (x2 – x – 1)(x2 – x + 1) = 3 là

A. S = -1; -2

B. S = 1; 2

C. S = 1; -2

D. S = -1; 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đặt x2 - x = y, ta có

(y – 1)(y + 1)= 3 ⇔ y2 – 1 = 3

⇔ y2 = 3 ⇔ y = ±2

Với y = 2 ta có: x2 – x = 2 ⇔ x2 – x – 2 = 0

⇔ x2 – 2x + x – 2 = 0 ⇔ x(x – 2) + (x – 2) = 0

⇔ (x – 2)(x + 1) = 0


Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -1; 2

Đáp án đề xuất chọn là: D

Bài 19: Tìm m nhằm phương trình (2m – 5)x – 2m2 + 8 = 42 tất cả nghiệm x = -7

A. M = 0 hoặc m = 7

B. M = 1 hoặc m = -7

C. M = 0 hoặc m = -7

D. M = -7

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -7 vào phương trình (2m – 5)x – 2m2+ 8 = 42 ta được:

(2m – 5)(-7) – 2m2 + 8 = 43

⇔ -14m + 35 – 2m2 – 35 = 0

⇔ 2m2 + 14m = 0

⇔ 2m(m + 7) = 0


Vậy m = 0 hoặc m = -7 thì phương trình gồm nghiệm x = -7

Đáp án phải chọn là: C

Bài 20: Tìm m nhằm phương trình (2m – 5)x – 2m2 – 7 = 0 dấn x = -3 làm cho nghiệm

A. M = 1 hoặc m = 4

B. M = -1 hoặc m = -4

C. M = -1 hoặc m = 4

D. M = 1 hoặc m = -4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -3 vào phương trình (2m – 5)x – 2m2 – 7 = 0 ta được

(2m – 5).(-3) – 2m2 – 7 = 0

⇔ -6m + 15 – 2m2 – 7 = 0

⇔ -2m2 – 6m + 8 = 0

⇔ -2m2 – 8m + 2m + 8 = 0

⇔ -2m(m + 4) + 2(m +4) = 0

⇔ (m+ 4)(-2m + 2) = 0


Vậy m = 1 hoặc m = -4 thì phương trình tất cả nghiệm x = -3

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Lời giải

(5x2 – 2x + 10)2 = (3x2 +10x – 8)2

⇔ (5x2 – 2x + 10)2 - (3x2 +10x – 8)2 = 0

⇔ (5x2 – 2x + 10 + 3x2 +10x – 8)( 5x2 – 2x + 10 – 3x2 – 10x + 8) = 0

⇔ (8x2 + 8x + 2)(2x2 – 12x + 18) = 0


Vậy phương trình tất cả tập nghiệm: S = -
; 3

Đáp án đề xuất chọn là: C

Bài 22: Số nghiệm của phương trình (5x2 – 2x + 10)3 = (3x2 +10x – 6)3 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

(5x2 – 2x + 10)3 = (3x2 +10x – 6)3

⇔ 5x2 – 2x + 10 = 3x2 +10x – 6

⇔ 5x2 – 3x2 – 2x – 10x + 10 + 6 = 0

⇔ 2x2 – 12x + 16 = 0

⇔ x2 – 6x + 8 = 0

⇔ x2 – 4x – 2x + 8 = 0

⇔ x(x – 4) – 2(x – 4) = 0

⇔ (x – 2)(x – 4) = 0


Vậy phương trình tất cả 2 nghiệm

Đáp án phải chọn là: B

Bài 23: Biết rằng phương trình (x2 – 1)2 = 4x + 1 gồm nghiệm lớn nhất là x0. Chọn khẳng định đúng

A. X0 = 3

B. X0 0 > 1

D. X0 Hiển thị đáp ánLời giải

Cộng 4x2 vào hai vế ta được

(x2 – 1)2 = 4x + 1 ⇔ x4 – 2x2 + 1 = 4x + 1

⇔ x4 – 2x2 + 1 + 4x2 = 4x2 + 4x + 1

⇔ (x2 + 1)2 = (2x + 1)2


Vậy S = 0; 2, nghiệm lớn số 1 là x0 = 2 > 1

Đáp án phải chọn là: C

Bài 24: Biết rằng phương trình (4x2 – 1)2 = 8x + 1 tất cả nghiệm lớn nhất là x0. Chọn xác minh đúng

A. X0 = 3

B. X0 0 > 1

D. X0 Hiển thị đáp ánLời giải

Cộng 16x2 vào nhị vế ta được

(4x2 – 1)2 +16x2 = 16x2 + 8x + 1

⇔ 16x4 – 8x2 + 1 + 16x2 = 16x2 + 8x + 1

⇔ (4x2 + 1)2 = (4x + 1)2

⇔ (4x2 + 1 + 4x + 1)( 4x2 + 1 – 4x – 1) = 0

⇔ (4x2 + 4x + 2)( 4x2 – 4x) = 0
Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn, Hệ Phương Trình Hai Ẩn Là Gì

Vậy S = 0; 1, nghiệm lớn số 1 là x0 = 1 Đáp án yêu cầu chọn là: B

Bài 25: Cho phương trình (1): x(x2 – 4x + 5) = 0 và phương trình (2): (x2 – 1)(x2 + 4x + 5) = 0.