Là nội dung kiến thức và kỹ năng của lũy vượt với số nón tự nhiên, nguyên tắc nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số là trong số những quy tắc đặc biệt quan trọng được ra mắt trước tiên.

Bạn đang xem: Cộng lũy thừa cùng cơ số

Bạn sẽ xem: cộng hai lũy thừa cùng cơ số

Công thức nhân nhì lũy thừa cùng cơ số được viết như vậy nào? bài viết dưới đây bọn họ sẽ trả lời câu hỏi này, đồng thời vận dụng công thức nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số này để giải một vài bài tập minh họa.

1. Lũy quá với số mũ tự nhiên

• Lũy quá bậc n của a là tích của n vượt số bởi nhau, mỗi thừa số bởi a:

 

*

 a hotline là cơ số, n điện thoại tư vấn là số mũ. Quy mong a1 = a.

> lưu giữ ý:

 a2 còn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a).

 a3 còn được điện thoại tư vấn là a lập phương (hay lập phương của a).

• Phép nhân những thừa số cân nhau gọi là phép thổi lên lũy thừa.

* Ví dụ: 35 = 3.3.3.3.3 = 243

2. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số

 Khi nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số cùng cộng những số mũ:

• Công thức nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số: am.an = am+n

* Ví dụ: 23.25 = 23+5 = 28

> Chú ý:

- một số trong những là bình phương của một trong những tự nhiên được call là số thiết yếu phương. Ví dụ: 4 là một vài chính phương vày 4 = 22; 625 cũng là một vài chính phương vì 625 = 252.

3. Bài bác tập vận dụng quy tắc nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số

* Bài 56 trang 27 sgk Toán 6 Tập 1: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10

* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64

c) 2.2.2.3.3 = 23.32

Bài 57 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Tính giá chỉ trị những lũy quá sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8;

 24 = 2.2.2.2 = 16;

 25 = 2.2.2.2.2 = 32;

 26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

 27 = 26.2 = 64.2 = 128;

 28 = 27.2 = 128.2 = 256;

 29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

 210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

b) 32 = 3.3 = 9;

 33 = 3.3.3 = 27;

 34 = 33.3 = 27.3 = 81;

 35 = 34.3 = 81.3 = 243.

c) 42 = 4.4 = 16;

 43 = 42.4 = 16.4 = 64;

 44 = 43.4 = 64.4 = 256.

d) 52 = 5.5 = 25;

 53 = 52.5 = 25.5 = 125;

 54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

e) 62 = 6.6 = 36;

 63 = 62.6 = 36.6 = 216;

 64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

* bài bác 58 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Xem thêm: Top 10 Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh 12, Top 10 Bài Đọc Tiếng Anh Cơ Bản, Dễ Hiểu

* Lời giải:

a) Ta gồm bảng sau:

a012345678910
a20149162536496481100

 

a11121314151617181920
a2121144169196225256289324361400

b) Dựa vào bảng nghỉ ngơi câu a để gia công câu này:

 64 = 8.8 = 82

 169 = 13.13 = 132

 196 = 14.14 = 142

b) Viết từng số sau thành lập và hoạt động phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

* Lời giải:

a) Bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10

a012345678910
a301827641252163435127291000

b) Dựa vào bảng sinh hoạt câu a để gia công câu này:

 27 = 3.3.3 = 33

 125 = 5.5.5 = 53

 216 = 6.6.6 = 63

* bài bác 60 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Viết hiệu quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa: