According lớn the các mục of plunder from this campaign, Amenhotep took 101,128 slaves, which is an obaspvn.netously exaggerated figure.

Bạn đang xem: Exaggerate là gì


Theo danh sách chiến lợi phẩm của chiến dịch này, Amenhotep đã bắt 101.128 nô lệ, đó là rõ ràng là một số lượng phóng đại.
Cả hai bên phía trong cuộc chiến đông đảo đưa ra hồ hết tuyên ba phóng đại về con số máy bay địch bị tiêu diệt.
However, claims in the past that saltwater crocodiles are responsible for thousands of human fatalities annually are likely lớn have been exaggerations and were probably falsified khổng lồ benefit leather companies, hunting organizations & other sources which may have benefited from maximizing the negative perception of crocodiles for financial gain.
Tuy nhiên, các tuyên tía trong quá khứ rằng cá sấu nước mặn chịu trách nhiệm cho hàng chục ngàn người tử vong sản phẩm năm có tác dụng là cường điệu và có thể làm không nên lệch lợi ích cho những công ty da, các tổ chức săn phun và những nguồn khác rất có thể hưởng lợi từ các aspvn.netệc tối nhiều hóa dìm thức tiêu cực về cá sấu đến nguồn tài chính đạt được.
Let us lay aside the exaggerated notions of indiaspvn.netdualism & autonomy in today’s culture và think first of the happiness and well-being of others.
Chúng ta hãy dẹp quăng quật những ý niệm phóng đại về chủ nghĩa cá nhân và sự tự quản ngại trong nền văn hóa bây chừ và trước nhất hãy nghĩ đến hạnh phúc và sự an lạc của bạn khác.
However, independent verification by The thành phố new york Times has demonstrated the facts appear without any exaggeration.
Tuy nhiên, xác minh chủ quyền bởi The new york Times đã chứng tỏ rằng tất cả những gì xuất hiện thêm trong sách đều là sự aspvn.netệc thật, không có ngẫu nhiên sự phóng đại nào.
It "s no exaggeration to say that the opening match of the World Cup will be , for all South Africans , the most important game of their lives .
Không quá đáng lúc nói rằng trận đấu mở đầu World Cup đã là , với tất cả người dân nam phi , trận cầu đặc biệt nhất trong đời họ .
In 1864, American writer Mark Twain, then a contributor to the new york Sunday Mercury, narrowly avoided fighting a duel with a rival newspaper editor, apparently through the intervention of his second, who exaggerated Twain"s prowess with a pistol.
Trong năm 1864, bên văn Mỹ Mark Twain, sau này là người sáng lập tờ “New York Sunday Mercury”, đã tránh được một giải pháp suýt sao một trận đấu tay song với một nhà biên tập đối thủ vào tờ báo, chắc chắn là đã gồm sự can thiệp của bên thứ hai, những người dân đã phóng đại kĩ năng sử dụng súng ngắn của Twain.
The costume also included padding in the chest, buttocks, và crotch, which gave Marsden the "same exaggerated proportions as an animated character" và "posture – his back is straight, the sleeves are up and never collapse".
Trang phục này cũng bao hàm các phần đệm (độn) sinh hoạt ngực, mông với khung chậu, khiến cho Marsden "trông bằng vận ở cỗ dạng to lớn lớn giống như nhân thiết bị hoạt hình" và "về tư thế – lưng thẳng, cổ tay phía lên với không khi nào bị ngã".
Something similar seems lớn happen with exaggerated conceptions of how technology is going lớn overpower in the very immediate run all cultural barriers, all political barriers, all geographic barriers, because at this point
Cái gì đó tương tự có lẽ sẽ xảy ra với những khái niệm bị phóng đại về aspvn.netệc technology sẽ khắc chế trong thời hạn ngắn những rào cản văn hóa, rào cản chủ yếu trị, trở ngại địa lý, cũng chính vì tại thời điểm này
Early estimates of 30 tonnes (66,000 lb) are now considered exaggerated; it may have been in the range of 15 to 20 tonnes (33,000 to 44,000 lb) at maximum, and as low as 11 tonnes (24,000 lb) on average.
Các cầu tính trước tiên 30 tấn (66.000 lb) ni được xem như là quá phóng đại; nó rất có thể có khối lượng tối nhiều là 15 đến 20t (33.000 cho 44.000 lb), và trung bình 11t (24.000 lb).
“Hay fever is nothing more than an exaggerated reaction of our body toàn thân toward a substance it considers harmful,” reports the magazine Mujer de Hoy.
“aspvn.netêm mũi dị ứng đơn giản và dễ dàng chỉ là bội phản ứng quá mức của khung người đối với hóa học nào này mà nó đến là bao gồm hại”, theo lời của tạp chí Mujer de Hoy.
Nevertheless, the importance of the boar as a culinary thành phầm among Celtic tribes may have been exaggerated in popular culture by the Asterix series, as wild boar bones are rare among Celtic archaeological sites, and the few that occur show no signs of butchery, haaspvn.netng probably been used in sacrificial rituals.
Tuy nhiên, tầm đặc biệt của lợn đực như là một trong mục siêu thị giữa những bộ lạc Celtic hoàn toàn có thể đã được phóng đại trong văn hóa phổ cập của những mẩu truyện về Asterix, như xương heo rừng là hiếm trong những các vị trí khảo cổ Celtic, và số ít kia xảy ra cho biết không gồm dấu hiệu của sự tàn sát, có thể được sử dụng trong các nghi lễ hiến tế.
However, the degree lớn which the hoax increased the paper"s circulation has certainly been exaggerated in popular accounts of the event.

Xem thêm: Kinh Tế Học Là Gì ? Đặc Trưng Và Phân Loại Kinh Tế Học


Tuy nhiên, nút độ gia tăng phát hành của tờ báo chắc hẳn rằng đã được phóng đại trong thống kê lại tính đại chúng.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M