They applied the Bible’s counsel and associated with like-minded individuals in congregations of Jehovah’s Witnesses.

Bạn đang xem: Like-minded là gì


Họ vận dụng lời khuyên nhủ của Kinh-thánh cùng kết phù hợp với những bạn cùng ý tưởng vào hội thánh Nhân-chứng Giê-hô-va.
Ironically, communities of the like-minded is one of the greatest dangers of today"s globalized world.
Trớ trêu thay, những cộng đồng có những người giống nhau trong số những hiểm nguy lớn số 1 của thế giới toàn mong hóa ngày nay.
Để thách thức truyền thống này, ông và những nhà phê bình đồng tư tưởng bắt đầu làm phim của riêng rẽ mình.
The apostle Peter wrote: “All of you be like-minded, showing fellow feeling, having brotherly affection, tenderly compassionate.”
Sứ vật dụng Phi-e-rơ viết: “Hết thảy anh chị em em nên tất cả tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu thương thương cả nhà em, lòng thương người” (1 Phi-e-rơ 3:8, bạn dạng Dịch Mới).
And certain medications can make symptoms more manageable, as can self- care practices, like mindfulness & regular exercise.
Vài các loại thuốc cụ thể giúp kiểm soát điều hành triệu chứng tốt hơn, tương tự với các thói thân quen tự chăm sóc, như chánh niệm cùng thể dục thường xuyên xuyên.
Around the same time, I met like-minded individuals who điện thoại tư vấn themselves urban explorers, adventurers, spelunkers, guerrilla historians, etc.
Cùng thời điểm đó, tôi chạm mặt những bạn cùng sở thích những người dân tự gọi bản thân là những nhà thám hiểm, bên phiêu lưu, người khám phá hang hễ giữa thành phố những fan nghiên cứu lịch sử hào hùng thành phố, v.v..
Upon transferring Yuzu instantly befriends the like-minded Harumi Taniguchi, & the two are often seen breaking school rules together.
Khi chuyển tới Yuzu ngay mau lẹ kết bạn với Harumi Taniguchi bao gồm cùng chí hướng, cùng cả hai thường phá vỡ các quy tắc của trường cùng rất nhau.
And in their efforts lớn wipe out the communist guerrillas... The Castaños caught the attention of some like-minded friends.
(Ephesians 4:16) Similarly, the apostle Peter urged his fellow believers: “All of you be like-minded.” —1 Peter 3:8.
“All of you be like-minded, showing fellow feeling, having brotherly affection, tenderly compassionate, humble in mind.” —1 PETER 3:8.
“Hết thảy đồng đội phải đồng lòng đầy thương-xót và tình yêu anh em, bao gồm lòng nhơn-từ cùng đức khiêm-nhượng” (I PHI-E-RƠ 3:8).
25 In addition, 1 Peter 3:8 says: “All of you be like-minded, showing fellow feeling, having brotherly affection, tenderly compassionate.”
25 không tính ra, I Phi-e-rơ 3:8 nói: “Hết thảy đồng đội phải đồng lòng đầy thương-xót với tình yêu anh em, có lòng nhơn-từ cùng đức khiêm-nhượng”.
But the apostle Peter counsels: “All of you be like-minded, showing fellow feeling, having brotherly affection, tenderly compassionate, humble in mind.”
Sứ vật dụng Phi-e-rơ khuyên: “Hết thảy bạn bè phải đồng lòng đầy thương-xót <“thông cảm”, Tòa Tổng Giám Mục> với tình yêu thương anh em, có lòng nhân-từ và đức khiêm-nhượng”.
According lớn Justin and like-minded teachers, the contribution of philosophy and mythology lớn Christianity made this form of religion truly universal.
Theo ông Justin và những giáo viên thuộc quan điểm, sự góp sức của triết học với thần học mang đến Ki-tô giáo đang giúp hiệ tượng cải đạo này của ông trở nên cân xứng với đa số người.
Show it nothing but the lash with like mind of untold mischief towards the Republic... & wonder not why it bears teeth.
Like-minded people working closely as a group can accomplish a task far more effectively than individuals working independently of one another.
Những tín đồ đồng chí hướng cùng vai sát cánh đồng hành làm việc rất có thể hữu hiệu hơn những so với đa số người thao tác riêng lẻ.
Google Ads takes your existing user lists and uses machine learning khổng lồ understand what they have in common to lớn find more like-minded customers.

Xem thêm: Trong Những Ngày Cuối Năm Tiếng Anh Là Gì ? Cuối Năm Trong Tiếng Anh Là Gì


Google Ads sẽ đưa danh sách người tiêu dùng hiện tại của công ty và sử dụng technology máy học nhằm hiểu rất nhiều điểm chung của không ít người này nhằm tìm được rất nhiều khách hàng có cùng tư tưởng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M