cự·chõi·cãi·chống trả·trái lại·đối chọi·đối kháng·đối lại·đối lập·đối nhau·chống lại
Một số người phản đối bất cứ sự tinh giảm nào về hình hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc ma túy đầy nguy hiểm.

Bạn đang xem: Oppose là gì


Ma-thi-ơ 10:16-22, 28-31 chúng ta có thể sẽ gặp mặt sự phòng đối nào, tuy vậy tại sao chúng ta không nên sợ những kẻ kháng đối?
So Jesus tells his opposers: “Truly I say khổng lồ you that the tax collectors & the prostitutes are going ahead of you into the Kingdom of God.”
Rồi Chúa Giê-su nói cùng với những kẻ phòng đối: “Quả thật tôi nói với các ông, tín đồ thu thuế và gái điếm đang vào Nước Đức Chúa Trời trước những ông”.
As a deputy và senator, Estournelles de Constant concerned himself with colonial issues, consistently opposing Third Republic colonial policy.
Trong cương vị dân biểu cùng Thượng nghị sĩ, Estournelles de Constant thân thiết tới các vấn đề ở trong địa, bền chí chống đối chế độ thực dân của Đệ tam cộng hòa Pháp.
(Revelation 1:10) At that time Satan và his demons were cast out of heaven khổng lồ the vicinity of the earth —a great setback for this opposer of our Grand Creator.
Lúc ấy, Sa-tan và những quỉ sứ của hắn đã trở nên quăng ra khỏi những từng trời xuống vùng dưới phụ cận của trái đất—một tổn thất nặng nề mang lại đối phương này của Đấng tạo thành Hóa.
Chúa Giê-su sẽ từng gặp gỡ nhiều kháng đối trong các bước rao giảng và ngài nói rằng đồ đệ ngài cũng biến thành bị như vậy.
Cha bà bầu cô ban đầu phản đối việc cô tham dự câu lạc bộ nhưng sau cùng lại ra quyết định ủng hộ bé gái.
A winger who could play on either flank, his qualities of speed & finesse caused a regular problem for opposing defences.
Là một mong thủ chạy cánh có thể chơi xuất sắc ở nhị cánh, tốc độ và sự khôn khéo của anh luôn gây khó khăn cho hàng phòng vệ đối phương.
The apostle Peter wrote: “God opposes the haughty ones, but he gives undeserved kindness lớn the humble ones.”
These facts encouraged discussion about new laws concerning environmental regulation, which was opposed by the fossil fuel industry.
Những sự thật này sẽ thúc đẩy các cuộc bàn luận về những đạo luật mới liên quan tới nghành nghề dịch vụ môi trường, trang bị bị phản đối vì chưng ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.
I have found that most people who oppose our activity really vì not understand our work & the message that we bear.
Tôi thấy hầu hết những tín đồ chống đối buổi giao lưu của chúng tôi đích thực không hiểu quá trình và thông điệp cửa hàng chúng tôi mang đến.
Many years ago I heard a mathematician from Vienna, whose name was Marchetti, explain how the innovation in the military industry -- therefore, secret innovation -- và the innovation in the civilian society are two sinusoids that are kind of opposed.
Nhiều năm ngoái tôi sẽ nghe một bên toán học tập từ Vienna thương hiệu Marchetti giải thích về những thay đổi trong ngành quân team -- vì chưng đó, thay đổi mới bí mật -- và thay đổi trong làng mạc hội mới là hai đường hình sin đối xứng nhau.
It opposes the Westernization of Nigerian society và the concentration of the wealth of the country among members of a small political elite, mainly in the Christian south of the country.
Họ phản đối câu hỏi Phương tây hóa của buôn bản hội Nigeria và sự tập trung về của cải vật hóa học của nước nhà trong số những thành viên của một tầng lớp chủ yếu trị nhỏ, chủ yếu ở những tín vật dụng Cơ Đốc miền nam của khu đất nước.
At first opposed to it, in the end Lenin voted for Trotsky"s resolution to avoid a split among anti-war socialists.
Ban đầu phản đối nó, nhưng ở đầu cuối Lenin vẫn ủng hộ giải pháp của Trotsky để tránh sự phân tách rẽ trong số những người làng mạc hội phản bội đối chiến tranh.
Mendelson also noted that based on the trailer"s content, the film was being "sold as Captain America 3, as opposed to lớn Avengers 2.5 or Iron Man 4," which could help keep the film"s box office expectations in check.
Scott Mendelson từ bỏ Forbes điện thoại tư vấn trailer này bởi từ "phi thường" và nhận định rằng dựa theo câu chữ của trailer, tập phim đang "được gây ra dưới thương hiệu Captain America 3, thay bởi Avengers 2,5 hay tín đồ Sắt 4," và việc này còn có thể có ích trong việc kiểm soát doanh thu phòng vé mong tính của bộ phim.
Hãy thường xuyên tìm tìm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, cùng tiếp tục hi vọng rằng người chống đối đã trở thành bạn thờ phượng Đức Giê-hô-va.
(1 Corinthians 1:11, 12) Barnes points out: “The word here used is opposed lớn haste: lớn passionate expressions & thoughts, và to irritability.

Xem thêm: Etd Trong Xuat Nhap Khau Là Gì, Etd Là Viết Tắt Của Từ Gì


(1 Cô-rinh-tô 1:11, 12) Ông Barnes nêu ra điểm sau: “Từ được dùng <để chỉ sự nhịn nhục> tại đây trái nghĩa cùng với hấp tấp, cùng với những quan tâm đến và lời nói nóng nảy, và sự bực tức.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M