Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*

*

*

*

Range (Econ) Dải, khoảng chừng chừng.

Bạn đang xem: Range from là gì

Bạn đang xem: Hãy chỉ cho tôi hầu hết câu lấy ví dụ như với range from là gì, Định nghĩa range

+ Một thước đo cường độ phân tán của một chủng loại những quan tiếp gần kề hoặc của một sự phân pân hận được tính như chênh lệch giứa các quý giá lớn nhất và nhỏ dại tuổi có 1 0 2 của thay đổi số kia.range (thống kê) khoảng chừng chừng biến hóa thiên giao độ, phương diện hàng, phạm vi; miền (giá chỉ trị), dải // sẵn sàng xếp r. Of definition (xúc tích cùng ngắn gọn học) miền xác định r. Of a function miền cực hiếm của một hàm r. Of points mặt hàng điểm r. Of projectile vừa phải phun của đạn r. Of a transformation miền giá trị của một phép biến chuyển đổi r. Of a variable miền đổi thay thiên của một đổi thay số acceptable quality r. Miền hóa học lượng chấp nhận được fixed r. (thiết bị tính) miền vậy kỉnh định frequency r. Dải tần số interquartile r. (thống kê) khoảng chừng tứ đọng phân vi projective sầu r.s of points sản phẩm điểm xạ ảnh semi-interquartile r. Nửa khoảng chừng chừng tđọng phân vị scale r. Dải thangdãyrange of a goods: hàng những điểm bày bán hàngrange of a phối of observations: toàn cự của một dãy hầu hết quan lại sátrange of a phối of observations: toàn cự của một mặt hàng quan lại sátrange of products: hàng sản phẩmhàng hàngkhoảng trung bình chênhlĩnh vựclò bếploạiacceptable price range: các loại giá bán bán chấp nhận đượccomplete range of articles: chủng nhiều loại món đồ đầy đủrange of sizes: các một số trong những loại kích cỡwider range securities: triệu bệnh khân oán thù các một số loại rộng hơnlớpphạm viclosing range: phạm vi kết thúccooling range: phạm vi làm cho nguộicritical range: phạm vi tới hạnjob range: phạm vi công tácprice range: phạm vi giá bán cảquarantine range: phạm vi kiểm dịchrange of prices: phạm vi giá bán cảrange of products: phạm vi của sản phẩmrange of products: phạm vi sản phẩmrelevant range: phạm vi si mê hợprelevant volume range: phạm vi sản lượng ưa chuộng hợpsalary range: phạm vi tự nấc lương hợp lý và phải chăng độc độc nhất vô nhị vô nhị đến hơn hết lương cao nhấttemperature range: phạm vi sức nóng độwage range: phạm vi tiền lươngtoàn cựrange of a set of observations: toàn cự của một hàng hồ hết quan chi phí sátrange of a phối of observations: toàn cự của một hàng quan liêu sátvùnginfra-red range: vùng hồng ngoạisensitivity range: vùng cảm thụspectral range: vùng quang phổultra-violet range: vùng tử ngoạiasmix depreciation range systemchế độ xếp mặt hàng khấu hao tài sảnfree rangekhu chnạp năng lượng thả thoải mái (gia cầm)historical trading rangekhung di chuyển giá chỉ cảindicator rangesố lượng giới hạn biến đổi màu chỉ thịmedium range economic outlooktriển vọng tài chủ yếu trung hạnmedium range planningsự sáng kiến hóa trung hạnprice rangebậc giá. Price rangeform giáprice rangethang giárange of a functionmiền giá trị của hàm sốrange of a goodstầm phân bổ sản phẩm hóarange of activitiesKhu Vực tác dụngrange of activitieskhoảng hoạt độngrange of pricekhung giárange of productslô sản phẩmrange of productsloạt thành phầm o khoảng, trung bình - Khoảng phương án từ nguồn đến sản phẩm thu vào dò xét địa chấn. - Khoảng chiến thuật tối đa rất có thể nhận được tín hiệu. - Khoảng cách thức đến trạm định vị. - Chiều những năm danh định của các vật nối ống, thí dụ ống chống, ống khoan với ống khai thác. O dãy, mặt hàng o tầm, phạm vi, giới hạn, lĩnh vực o vùng, miền § anticlinal range : sản phẩm nếp lồi § boiling range : khoảng tầm sôi, giới hạn sôi § distillation range : khoảng chưng cất § dune range : mặt hàng cồn cát § elastic range : miền bọn hồi § frequency range : khoảng tần số, dải tần số § mean range : tầm vừa phải, biên độ vừa phải § mountain range : dãy núi § permeability range : biên độ ngấm § tốc độ range : phạm vi tốc độ, khoảng tốc độ § tidal range : biên độ triều § viseosity range : biên độ thấm § range of temperature : khoảng tầm nhiệt độ § range of mountain : hàng núi § range-pole : cọc tiêu, mốc § range-range system : hệ thống định vị kép
*

range

Từ điển Collocation

range noun

1 different things within the same category

ADJ. broad, enormous, extensive, great, huge, large, vast, wide | complete, comprehensive sầu, full, whole | infinite | excellent, exciting, good, superb | astonishing, extraordinary, range.

PREP. beyond ~ This ô tô is beyond the range of most people"s pockets. | in/within ~ Are we within range of the local transmitter? | out of ~ Don"t shoot yet?he"s still out of range. | outside a/the ~ It"s outside my range of vision. impressive sầu, remarkable | diverse people from a diverse range of backgrounds | acceptable | limited, poor | new Come và see our new range of furniture. | sản phẩm & hàng hóa For more information about our sản phẩm & hàng hóa range, điện thoại tư vấn your local branch.

VERB + RANGE have sầu, stoông ông chồng They stochồng a very wide range of garden products. | make, produce | offer (sb), provide (sb with), supply (sb with) We provide a full range of financial services. | choose (sth) from, try out Students can choose from a wide range of options. | create, develop, launch The company is launching a new range of cosmetics. | expand, extend

RANGE + VERB include sth Our comprehensive sầu range of benefits includes pension & health insurance.

PREP.. in a/the ~ the other models in their new range

PHRASES bottom/middle/top of the range This is a vị trí cao nhất of the range refrigerator.

2 amount between particular limits

ADJ. broad, wide | narrow | normal | ability, age, price, kích thước, temperature, etc.

VERB + RANGE cover, encompass, feature, include The trade show will feature an enormous range of goods. | extkết thúc, increase trying khổng lồ extend the range of children"s language

PREP. across a/the ~ There is considerable variation in ability across the range. | in a/the ~ Most of the students are in the age range 17?21. | outside a/the ~ No, that"s completely outside my price range. | within a/the ~ The lever of mistakes is within the acceptable range of standards for a public organization. | ~ of a broad range of abilities

3 distance that it is possible khổng lồ travel, see, etc.

ADJ. long missiles effective over a long range | cthua, point-blank, short He shot her at point-blank

Từ điển WordNet

n.

a large tract of grassy mở cửa lvà on which livestoông làng can graze

they used đẩy đà drive the cattle across the xuất hiện range every spring

he dreamed of a trang chủ on the range

a place for shooting (firing or driving) projectiles of various kinds

the army maintains a missile range in the desert

any good golf club will have a range where you can practice

the limits of the values a function can take

the range of this function is the interval from 0 lớn 1

a variety of different things or activities

he answered a range of questions

he was impressed by the range & diversity of the collection

have sầu a range; be capable of projecting over a certain distance, as of a gun

This gun ranges over two miles

let eat

range the animals in the prairie

Microsoft Computer Dictionary

n. 1.A bloông buôn bản of cells selected for similar treatment in a spreadsheet. A range of cells can extend across a row, down a column, or over a combination of the two, but all cells in the range must be contiguous, sharing at least one common border. Ranges allow the user khổng lồ affect many cells with a single command—for example, to format them similarly, enter the same data into béo all of them, give sầu them a name in comtháng và treat them as a unit, or select & incorporate them into a formula. 2.In more general usage, the spread between specified low và high values. Range checking is an important method of validating data entered into an application.

Bloomberg Financial Glossary

范围|区域范围,区域The high và low prices, or high với low bids & offers, recorded during a specified time.

Xem thêm: Any ' - Nghĩa Của Từ Any

Investopedia Financial Terms

A stock"s low price cùng high price for a particular trading period, such as the cthất bại of a day"s trading, the opening of a day"s trading, a day, a month, or a year.