Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "resolute", trong bộ từ điển Từ điển Anh - aspvn.netệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ resolute, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ resolute trong bộ từ điển Từ điển Anh - aspvn.netệt

1. Resolute twins.

Bạn đang xem: Resolute là gì

Hai thứ Kiên Định.

2. He was always faithful and resolute.

Ông luôn luôn trung tín và kiên quyết.

3. 20 min: Youths Who Are Resolute yet Respectful.

20 phút: Người trẻ cương quyết nhưng kính cẩn.

4. Resolute but respectful, three Hebrews chose to please God

Quyết tâm nhưng kính cẩn, ba thanh niên Hê-bơ-rơ chọn làm vui lòng Đức Chúa Trời

5. A resolute, well-reasoned answer may help him to respect your Bible-based position.

Một câu trả lời cương quyết, có lập luận chặt chẽ có thể giúp người đó tôn trọng lập trường dựa trên Kinh Thánh của bạn.

6. It is rooted in an understanding of doctrine and a resolute determination to follow it.

Đức tin đó bắt rễ từ sự hiểu biết về giáo lý và một quyết tâm vững vàng để tuân theo nó.

7. Should there be excessive fluctuations in exchange markets , then we need to take resolute actions .

Nếu có sự dao động quá mức trên thị trường ngoại hối , thì chúng tôi cần phải hành động kiên quyết .

8. Despite pressure from their peers and threats from the king, these young men remain resolute.

Bất chấp áp lực từ những người ấy và sự đe dọa của vua, ba chàng trai trẻ vẫn giữ lòng quyết tâm.

9. I know for a fact that the plank is no longer in the Resolute desk.

Tôi biết rằng mảnh gỗ đó không còn ở trong Bàn Kiên Định nữa.

10. It was built by the timber of Her Majesty"s Ship Resolute and given by Queen aspvn.netctoria.

Nó được đóng bằng gỗ thuyền Cương quyết của nữ hoàng và được tặng bởi nữ hoàng aspvn.netctoria.

11. He went straight into his room, his face quite calm -- perhaps a trifle more resolute than usual.

Ông đã đi thẳng vào phòng của mình, khuôn mặt của mình khá bình tĩnh - có lẽ là một trifle kiên quyết hơn hơn bình thường.

12. (1 Timothy 6:11) Haaspvn.netng endurance means more than just bearing up under hardship and remaining resolute.

(1 Ti-mô-thê 6:11) Nhịn nhục không chỉ có nghĩa là chịu đựng khó khăn và giữ vững quyết tâm.

13. 2 Boldly Giaspvn.netng a Witness: A synonym for “bold” is “intrepid,” which means haaspvn.netng “resolute fearlessness, fortitude, and endurance.”

2 Làm chứng cách dạn dĩ: Một chữ đồng nghĩa với “dạn dĩ” là “gan dạ”, có nghĩa là có “sự cương quyết không sợ hãi, dũng cảm, và chịu đựng”.

14. One Bible scholar says that Paul’s use of this word denotes a “resolute turning aside from something worthless and abhorrent with which one will have nothing more to do.”

Theo một học giả Kinh Thánh, Phao-lô dùng từ này để ám chỉ “hành động dứt khoát từ bỏ một điều gì đó vô giá trị và đáng kinh tởm, không muốn dính líu một chút nào đến nó nữa”.

15. And its name, Resolute, is a reminder of the strength of character that"s required not only to lead a country, but to live a life of purpose, as well.

Xem thêm: Công Trình Dân Dụng Là Gì - Phân Loại Công Trình Dân Dụng

Và tên của nó, Cương quyết, là sự nhắc nhở cho sức mạnh của người được yêu cầu không chỉ đứng đầu một nước, mà còn sống một cuộc sống có mục đích.