Giới thiệu thêm tài liệu học tập Tiếng Anh dành riêng cho học sinh lớp 10, Thích giờ đồng hồ Anh share “105 bài bác tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 tất cả đáp án đưa ra tiết” bản PDF. Tài liệu gồm các bài kiểm tra tiếng anh với câu hỏi trắc nghiệm được soạn theo trình độ từ cơ bản đến nâng cao, các chuyên đề ngữ pháp trường đoản cú vựng, ngữ âm gồm đáp án cùng giải thích chi tiết để các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tiếng anh lớp 10 có đáp án

Tài liệu lớp 10 tham khảo

Trích đoạn từ tài liệu

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

A. Thua thảm B. Move C. Stove D. Improve

A. Opens B. Photographs C. Performs D. Pays

Choose a word in each line that has different găng tay pattern.

A. Canadian B. Camera C. Lifestyle D. Document

A. Estimate B. Inflate C. Migrate D. Activate

A. Mechanic B. Memorial C. Machine D. Mechanism

III. Choose the best answer from the four options given (A, B,C, or D) to lớn complete each sentence.

They are not _________to take part in this program of the World Health Organization.

so old B. Old enough C. Enough old D. As old

The football match was postponed _________the bad weather.

despite B. In spite C. Because D. Because of

Peter doesn’t lượt thích scuba-diving. _________does his brother.

Too B. Neither C. So D. Either

If I had the bản đồ now, I _________a short-cut across the desert.

could have taken B. Take C. Could take D. Can take

If I were you, I would _________the new teaching method.

try B. Trying C. Lớn try D. Tries

My father is very busy. _________, he is always willing khổng lồ give a hand with the housework.

Despite B. Although C. However D. Therefore

The capital of xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan is_________.

London B. Paris C. Bangkok thái lan D. Phnom Penh

This detailed map is _________the atlas.

more useful B. More useful than C. More useful as D. Usefuler than

The smaller the room is, the _________furniture it needs.

less B. Fewer C. Smaller D. More

He hates _________at while he is out in the street.

stared B. Be stared C. Is stared D. Being stared

If I _________you, I’d take some rest before the exam tomorrow.

is B. Are C. Were D. Would be

It was _________hot day that we decided to lớn leave work early.

such B. So C. So a D. Such a

Let’s go for a walk, _________we?

will B. Shall C. Vị D. Must

I wish I _________to him. Now it is too late.

had listened B. Would listen C. Listened D. Have listened

Ellen: “_________?” ~ Tom: “He’s tall and thin with blue eyes.”

How is John doing B. What does John like

What does John look like D. Who does John look like

Choose the underlined part (marked A, B, C or D) that needs correction.

It was important that we should be on time at the meeting tonight.

Nam is tallest student in his class.

People who exercise frequently have greater physical endurance than those who doesn’t.

It was such a terrible fire that the whole building were destroyed.

They suggested ban the sale of alcohol at football matches.

Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26-30.

Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from the local police. In the letter he was asked to hotline at the station. Ted wondered why he was wanted by the police, but he went to the station yesterday, và now he is not worried anymore. At the station he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. Five years ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small village four hundred miles away. It’s now being sent lớn his home by train. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen twenty years ago when Ted was a boy of fifteen.

Ted was worried because_________.

he received a letter B. He went to lớn the police station yesterday

the police would catch him D. He didn‟t know why the police wanted him

The police who talked to Ted was_________.

pleasant B. Worried C. Surprised D. Small

Why was Ted very surprised when he heard the news?

Because his bicycle was stolen trăng tròn years ago.

Because his bicycle was found when he was a boy of fifteen.

Because he thought he would never find the bicycle.

Because the bicycle was sent to him by train.

When was Ted’s bicycle found?

Last Tuesday B. Five years ago C. Twenty years ago D. Yesterday

Which of the following statements is NOT true?

The police asked Ted to go khổng lồ their station.

The policeman told Ted the good news 5 days ago.

Ted is no longer anxious now.

Ted is 35 years old now.

Choose the correct answer (marked A, B, C or D) to each of the following questions.

___________, Bill arrived late.

In spite of having taken a taxi B. Despite of having taken a taxi

Although of having taken a xe taxi D. Though having taken a taxi

The nurse asked Mrs. Green_________.

how was old her son B. How old son was

how old her son is D. How old her son was

The more a oto costs, __________.

faster it goes B. The faster it goes C. So faster it goes D. The fastest it goes

The students never understand you, vì chưng they? ~ __________?

Do the students never understand you?

Are the students never understand you?

Don’t the students never understand you?

Do they the students never understand you?

__________, he’ll thua kém his job.

If he works harder B. If he doesn’t works harder

Unless he doesn’t work harder D. Unless he works harder

Câu 1: Đáp án C

phát âm là /ou/ còn lại là /u:/

lose /lu:z/: mấtmove /mu:v/: chuyển độngstove /stouv /: bếp lòimprove /im’pru:v/: cải thiện

Câu 2: Đáp án B

phát âm là /s/ còn lại là /z/

opens /’oupənz/: mởphotographs /’foutəgræfs/performs /pə’fɔ:mz/: trình diễnpays /peiz/: trả

Câu 3: Đáp án A

Trọng âm của trường đoản cú ” canadian ” rơi vào cảnh âm tiết đồ vật hai. Trọng âm của những từ còn lại rơi vào âm tiết đồ vật nhất.

A:/kəˈneɪdiən/;

B:/ˈkæmərə/;

C:/ˈlaɪfstaɪl/;

D:/ˈdɒkjumənt/

Câu 4: Đáp án B

Trọng âm của trường đoản cú ” inflate ” rơi vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị hai. Trọng âm của những từ còn là rơi trúng âm tiết vật dụng nhất.

A:/ˈestɪmət/ ;

B:/ɪnˈfleɪt/ ;

C:/ˈmaɪɡreɪt/ ;

D:/ˈæktɪveɪt/

Câu 5: Đáp án D

Trọng âm của từ ” mechanism ” lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ nhất. Trọng âm của các từ còn lại rơi đúng âm tiết trang bị hai.

A:/məˈkænɪk/ ;

B:/məˈmɔːriəl/ ;

C:/məˈʃiːn/ ;

D:/ˈmekənɪzəm/

Câu 6: Đáp án B

Cấu trúc với enough:

S + tobe + adj + enough + lớn V

S + V + enough + N + lớn V (đủ để làm gì)

Dịch: Họ ko đủ lớn để tham gia vào chương trình này của tổ chức Sức khỏe Thế giới.

Câu 7: Đáp án D

Because of + N/V.ing = Because + clause: bởi vì

Despite = in spite of + N/V.ing: mặc dù

Dịch: Trận bóng đã bị hoãn lại vì thời tiết xấu.

Câu 8: Đáp án B

Cấu trúc câu bày tỏ sự đồng tình:

Nếu câu trước là khẳng định, ta dùng cấu trúc: “S + tobe/ V, too” hoặc “So + tobe/trợ động từ + S”

Nếu câu trước là phủ định, ta dùng cấu trúc: “S + tobe/ trợ động từ + not, either” hoặc “Neither + tobe/ trợ động từ + S”

Dịch: Peter ko thích lặn. Anh trai anh ấy cũng vậy.

Câu 9: Đáp án C

Cấu trúc câu điều kiện loại 2:

If + S + V.ed/were + O, S + would/ could + V.inf.

Dịch: Nếu bây giờ tôi có một cái bản đồ, tôi có thể đi tắt qua sa mạc này.

Câu 10: Đáp án A

Cấu trúc câu điều kiện loại 2:

If + S + V.ed/were + O, S + would/ could + V.inf.

Dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ thử phương pháp dạy học mới.

Câu 11: Đáp án C

Despite + N/V.ing = Although + clause: mặc dù…

However, S + V: tuy nhiên,

Therefore: do đó

Dịch: Bố tôi rất bận. Tuy nhiên, ông ấy vẫn luôn sẵn sàng giúp những công việc nhà.

Câu 12: Đáp án C

Dịch: Thủ đô của Thái Lan là Băng cốc.

Câu 13: Đáp án B

Cấu trúc so sánh hơn:

S + tobe + adj-er/ more adj + than + S2

“useful” là một tính từ dài bắt buộc ta dùng “more useful”

Dịch: Cái bản đồ chi tiết này hữu ích rộng quyển át-lát.

Câu 14: Đáp án A

Cấu trúc so sánh “Càng..càng…”:

The + adj-er/ more adj + S + V, the + adj-er/ more adj + S + V

“furniture” là danh từ ko đếm được yêu cầu ta dùng “less”

Dịch: Phòng càng nhỏ thì cần càng ít đồ đạc.

Câu 15: Đáp án D

Hate + V.ing

Dịch: Anh ta ghét bị nhìn chằm chằm lúc anh ấy vẫn ở ko kể đường.

Câu 16: Đáp án C

Cấu trúc câu điều kiện loại 2:

If + S + V.ed/were + O, S + would/ could + V.inf.

Dịch: trường hợp tôi là bạn, tôi đã nghỉ ngơi trước kỳ thi ngày mai.

Câu 17: Đáp án D

Cấu trúc So/ such: (quá…đến nỗi mà…)

S + tobe + so + adj + that+ clause

S + tobe + such + (a/an) +adj+ N+ that + clause

Dịch: Đó là một ngày nóng đến nỗi mà chúng tôi quyết định nghỉ làm sớm.

Câu 18: Đáp án B

Khi vế trước là “Let’s + V” thì phần câu hỏi đuôi là “shall we”

Dịch: Đi dạo đi, được không?

Câu 19: Đáp án A

Cấu trúc câu điều ước loại 3, diễn tả một điều trái ngược với sự thật trong quá khứ:

S + wish + S+ had P2

Dịch: Tôi cầu tôi nghe anh ấy. Hiện nay thì thừa muộn rồi.

Câu 20: Đáp án C

Khi hỏi về hình dáng của một người, ta dùng câu hỏi:

What + do/does + S+ look like? = How + do/does+ S + look?

Dịch: Ellen: “John trông như thế nào?” – Tom: “Anh ấy cao và gầy với song mắt màu xanh.”

Câu 21: Đáp án A

Was=> is

Trong câu có trạng ngữ “tonight” nên động từ phân tách ở thì hiện tại.

Dịch: Việc chúng ta cần có mặt đúng giờ ở buổi họp tối nay là rất quan trọng.

Câu 22: Đáp án B

Tallest => the tallest

Ta dùng mạo từ “the” trước so sánh rộng nhất.

Dịch: nam là học sinh cao nhất lớp anh ấy.

Câu 23: Đáp án D

Doesn’t => don’t

“those” là một đại từ cố thế mang đến danh từ số nhiều, nên động từ chia số nhiều.

DỊch: những người dân tập thể dục liên tục có thời gian chịu đựng về thể chất to hơn những người không tập.

Câu 24: Đáp án C

Were => was

“building” là danh từ số ít bắt buộc động từ phân tách số ít.

Dịch: Đó là một trong ngọn lửa kinh khủng đến nỗi mà toàn bộ tòa nhà đã biết thành phá hủy.

Câu 25: Đáp án B

Ban => banning

Suggest + V.ing: gợi ý làm gì

Dịch: Họ đề nghị cấm phân phối rượu tại những trận đấu láng đá.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Đối Xứng, Chuyên Đề: Hệ Phương Trình Đối Xứng

Câu 26: Đáp án D

Ted đã lo lắng vì ________

anh ta nhận được một bức thư.anh ta đi đến đồn cảnh sát ngày hôm quacảnh sát sẽ bắt anh taAnh ta không biết vì sao cảnh sát mong muốn gặp anh ta

Thông tin ở 4 câu đầu: “Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from the local police. In the letter he was asked to hotline at the station. Ted wondered why he was wanted by the police,” (Ted Robinson đã băn khoăn lo lắng suốt cả tuần. Thứ tía tuần trước, anh ta đã nhận được được thư của công an địa phương. Vào bức thư, anh ta được yêu cầu đến đồn cảnh sát. Ted tự hỏi nguyên nhân anh lại bị công an yêu cầu,)

Câu 27: Đáp án A

Người cảnh sát nói chuyện với Ted rất ________

vui vẻ, thân mậtlo lắngngạc nhiênnhỏ

Thông tin ở câu: “At the station he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found.” (Tại đồn cảnh sát, anh ta được một cảnh sát vui vẻ đề cập rằng chiếc xe đạp của anh ta đã làm được tìm thấy.)

Câu 28: Đáp án C

Tại sao Ted lại rất ngạc nhiên khi nghe tin đó?

Bởi do chiếc xe đạp của anh ta đã biết thành đánh cắp từ thời điểm cách đây 20 năm.Do xe đạp của anh ta đã có được tìm thấy lúc anh ta còn là một trong những cậu bé bỏng mười lăm.bởi vị anh ta suy nghĩ anh ta đang không khi nào tìm thấy cái xe đạp.Bởi vì xe đạp đã được gửi mang đến anh ta bởi tàu hỏa.

Thông tin ở câu: “Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to lớn be found.” (. Ted quá bất ngờ khi nghe tin đó. Anh cũng thích thú, chính vì anh không bao giờ mong đợi chiếc xe đạp điện được tra cứu thấy.)