Các sự khác biệt chính giữa cộng sinh và tương hỗ là cộng sinh là sự liên kết tồn tại giữa hai hay nhiều loài cùng chung sống trong khi tương sinh là kiểu cộng sinh có lợi cho cả hai bên trong mối quan hệ.

Thực vật là sinh vật quang dưỡng. Chúng tự sản xuất thức ăn bằng cách thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời và thực hiện quá trình quang hợp. Hơn nữa, một số loài thực vật có khả năng hình thành các chế độ dinh dưỡng không quang hợp. Chúng hình thành các kiểu quan hệ khác nhau với các sinh vật khác, chẳng hạn như nấm, aspvn.net khuẩn, ... Cộng sinh là kiểu quan hệ chính trong đó hai hoặc nhiều loài sống cùng nhau. Mối quan hệ cộng sinh có ba loại khác nhau là chủ nghĩa tương hỗ, chủ nghĩa chung và chủ nghĩa ký sinh. Bài aspvn.netết này chủ yếu tập trung vào sự khác biệt giữa cộng sinh và tương sinh.

Bạn đang xem: Tương hỗ là gì

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Cộng sinh là gì 3. Tương hỗ là gì 4. Điểm giống nhau giữa cộng sinh và tương hỗ 5. So sánh song song - Cộng sinh vs Tương hỗ ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Symbiosis là gì?

Hiệp hội cộng sinh là sự liên kết giữa hai hay nhiều loài cùng sống với nhau. Có 3 kiểu liên kết cộng sinh. Đó là chủ nghĩa tương hỗ, chủ nghĩa hài hòa và chủ nghĩa ký sinh. Sự tương hỗ có lợi cho cả hai bên trong hiệp hội. Mối quan hệ tương đối là mối quan hệ chỉ có lợi cho một bên nhưng không gây hại cho bên thứ hai. Hoa lan mọc biểu sinh là một ví dụ điển hình cho chủ nghĩa hài hòa. Chúng mọc trên những cây cao để lấy ánh sáng mặt trời và lấy chất dinh dưỡng khoáng từ vỏ cây chủ. Một ví dụ điển hình khác là Dendrobium.

Hơn nữa, ký sinh trùng là mối liên quan giữa ký sinh trùng và vật chủ. Ký sinh trùng mang lại lợi ích cho ký sinh trùng với chi phí của vật chủ. Ký sinh trùng sống bên trong hoặc trên bề mặt vật chủ để lấy chất dinh dưỡng. Trong khi hút chất dinh dưỡng, ký sinh trùng gây hại cho vật chủ bằng cách làm hỏng các mô của vật chủ và cuối cùng gây bệnh hoặc chết vật chủ.

*

Có hai loại ký sinh là bán ký sinh hoặc ký sinh toàn phần. Bán ký sinh là nơi ký sinh trùng chỉ lấy nước và khoáng từ vật chủ thông qua một cấu trúc gọi là haustoria. Loranthus là một ví dụ điển hình của chủ nghĩa bán ký sinh. Mặt khác, trong ký sinh toàn phần, ký sinh hút thức ăn hữu cơ và chất dinh dưỡng khoáng từ cây chủ. Cuscuta là một ví dụ điển hình về chủ nghĩa ký sinh hoàn toàn. Bán ký sinh có màu xanh lục và có khả năng quang hợp. Tuy nhiên, tổng số ký sinh trùng không có khả năng quang hợp.

Tương hỗ là gì?

Tương sinh là một trong ba kiểu quan hệ cộng sinh. Trong mối quan hệ này, cả hai bên đều có lợi cho nhau. Có rất nhiều ví dụ về thuyết tương sinh. Một trong những mối liên kết tương hỗ như vậy là mối liên kết nấm rễ tồn tại giữa rễ của thực vật bậc cao và nấm. Nấm giúp cây hút nước và chất khoáng. Mặt khác, thực vật bậc cao cung cấp chất dinh dưỡng / thức ăn hữu cơ cho nấm. Tương sinh cũng tồn tại trong các nốt sần của rễ. Mối liên quan này là giữa cây họ đậu và Rhizobium aspvn.net khuẩn. Cây họ đậu lấy nitơ cố định từ Rhizobium trong khi aspvn.net khuẩn lấy thức ăn hữu cơ từ cây họ đậu.

*

Trong gốc coralloid, sự liên kết lẫn nhau giữa gốc của CycasAnabaena, là một aspvn.net khuẩn lam. Cây nhận nitơ vì Anabaena là aspvn.net khuẩn lam cố định nitơ. Anabaena nhận được sự bảo vệ và chất dinh dưỡng từ cây. Do đó, cả thực vật và aspvn.net khuẩn đều được hưởng lợi từ sự liên kết của chúng. Một ví dụ khác về mối quan hệ tương hỗ là sự liên kết xảy ra giữa Bèo Hoa Dâu lá và Anabaena. Tương tự như trường hợp trước, thực vật nhận được nitơ cố định do sự hiện diện của aspvn.net khuẩn lam, và aspvn.net khuẩn lam có được sự bảo vệ và trú ẩn từ thực vật. Một mối quan hệ tương hỗ phổ biến khác là địa y. Ở đây, sự liên kết giữa tảo lục và nấm. Tảo nhận được sự bảo vệ chống lại sự hút ẩm trong khi nấm lấy được thức ăn hữu cơ do sự hiện diện của tảo lục.

Điểm giống nhau giữa cộng sinh và tương hỗ là gì?

Tương sinh là một kiểu cộng sinh.Ít nhất một bên được hưởng lợi trong cả cộng sinh và tương hỗ.Cả cộng sinh và tương hỗ đều tồn tại giữa hai hay nhiều loài cùng chung sống.

Sự khác biệt giữa cộng sinh và tương hỗ là gì?

Cộng sinh là mối quan hệ tồn tại giữa hai hay nhiều loài cùng chung sống trong khi tương sinh là kiểu cộng sinh có lợi cho cả hai bên. Vì vậy, đây là điểm khác biệt chính giữa cộng sinh và tương hỗ. Trong một số mối quan hệ cộng sinh, một bên gây hại cho bên kia, trong khi trong quan hệ tương hỗ, không bên nào gây hại cho bên kia. Đây là một điểm khác biệt quan trọng giữa cộng sinh và tương hỗ.

Xem thêm: Adobe Application Manager Là Gì, Download Adobe Application Manager 10

*

Tóm tắt - Cộng sinh vs Tương hỗ

Hiệp hội cộng sinh là sự liên kết giữa hai hay nhiều loài cùng sống với nhau. Hơn nữa, có ba loại liên kết cộng sinh là chủ nghĩa tương hỗ, chủ nghĩa tương sinh và chủ nghĩa ký sinh. Mối quan hệ tương hỗ là một kiểu quan hệ cộng sinh mà cả hai bên đều có lợi cho nhau. Tất cả các mối quan hệ tương hỗ đều là mối quan hệ cộng sinh, nhưng không phải mối quan hệ cộng sinh nào cũng là mối quan hệ tương hỗ. Hơn nữa, trong chủ nghĩa hòa hợp và chủ nghĩa ký sinh, chỉ có một bên được lợi, không giống như trong chủ nghĩa tương hỗ. Vì vậy, điều này tóm tắt sự khác biệt giữa cộng sinh và tương hỗ.